Selv om fredsavtalen i Guatemala ble underskrevet i 1996, er veien mot rettferdighet lang. Foto: Rodrico Diaz, Guatemala 2013.

Rettssikkerhet for kvinner

Vold mot kvinner er omfattende i hele Latin-Amerika. Ifølge Ifølge FN dør to kvinner hver dag i Guatemala som følge av vold.

FOKUS jobber for å styrke rettssikkerheten for voldsutsatte kvinner i Guatemala, blant annet ved å tilby rettshjelp. FOKUS jobber også med det nasjonale politiet for å øke deres interne kunnskap om kjønn, vold og etnisitet. Målet er å forbedre hvordan voldsutsatte kvinner blir mottatt og sakene etterforsket, og øke sannsynligheten for at vold mot kvinner blir straffeforfulgt.

Få blir dømt for vold

På tross av lite oppdatert og pålitelig data, og store mørketall, vet man at det er snakk om omfattende brudd på kvinners menneskerettigheter.  Vold mot kvinner er den mest anmeldte voldshandlingen hos påtalemyndighetene, men mørketallene er store fordi mange overgrep aldri blir anmeldt. Fattige kvinner på landsbygda og urfolkskvinner er særlig sårbare.

De senere år har flere viktige lover kommet på plass i Guatemala for å beskytte kvinners rettigheter, blant annet retten til å leve uten vold. Lovene har bidratt til en økt bevissthet om problemet og en økning i antall anmeldelser. Det er imidlertid store utfordringer med implementering av lovene. Ifølge FN er straffefriheten i Guatemala når det gjelder saker hvor kvinner dør av vold på 98 prosent.

FOKUS jobber med politiet fordi det er den første offentlige institusjonen en kvinne møter etter å ha vært utsatt for vold. Skolering av dommere og advokater og rettsforfølgelse av saker der kvinner er utsatt for vold er også en del av arbeidet. Det drives også politisk lobbyarbeid for at kvinner som har blitt utsatt for vold skal få offentlig oppreisning.

Historisk dom

I 2016 ble to militære tjenestemenn dømt for overgrep mot menneskeheten for å ha organisert og begått overgrep mot 15 mayakvinner og deres familier under den væpnede konflikten i Guatemala på 1980-tallet. Kvinner som den gang ble utsatt for grove seksuelle overgrep og ble utnyttet som soldatenes seksuelle slaver, fikk oppleve å få overgriperne dømt. Sepur Zarco-rettsaken fikk stor oppmerksomhet internasjonalt. 

LES OGSÅ: Rapport om vold mot kvinner i Latin Amerika.

 Foto: Rodrico Diaz, Guatemala 2013.

Helse og rettigheter

FOKUS jobber for å styrke kvinners tilgang på informasjon om seksualitet, helse og rettigheter i Guatemala. Til tross for at Guatemala har vedtatt at skoler må gi trygg og riktig seksualundervisning, viser en studie foretatt på 80 ungdomsskoler (publisert i 2017) at kun 7 prosent av  ungdommer mellom 14-17 oppga at de hadde fått kvalifisert seksualundervisning

Utrygge aborter

Flere land i Latin-Amerika har restriktive lover mot abort, noe som får store følger for kvinner og jenter. Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter.

I Guatemala er abort lovlig kun hvis mors liv står i fare. Kvinner som ønsker abort etter uønsket graviditet må gjøre det i hemmelighet og under forhold som medfører alvorlige farer for egen helse. FOKUS samarbeider med to organisasjoner som blant annet jobber for å styrke kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp etter voldtekt, psykologisk bistand av kvinner og barn utsatt for voldtekt, samt gi politikere, helsepersonell og andre kunnskap om seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter .

Norske medlemsorganisasjoner i Guatemala
Lokale partnerorganisasjoner i Guatemala
  • Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras(AGIMS) er en forening av mayakvinner fra San Juan Sacatepequez som jobber for rettssikkerhet for kvinner. AGIMS bistår kvinner som er utsatt for vold, og samarbeider med lokalt politi og rettsinstanser.

  • Fundación Guatemala tilbyr universitetsgodkjent videreutdanning for kvinner til å drive politisk påvirkningsarbeid for å styrke deres evne til å gå i dialog med statlige og lokale myndigheter.

  • Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) ble i 1988 opprinnelig stiftet som en selvhjelpsgruppe. GGM driver krisesentre for kvinner og politisk påvirkningsarbeid for at lover og offentlig politikk skal sikre rettighetene til voldsutsatte kvinner. 

  • IEPADES er et skoleringsinstitutt som jobber for å styrke både menneskelig og demokratisk trygghet. De bidrar med teknisk assistanse, analyse- og påvirkningsarbeid. 

  • Mujeres Transformando el Mundo (MTM) tilbyr gratis rettshjelp til kvinner. De utarbeider manualer for strategisk sakføring, og skolerer advokater og ansatte i rettsapparatet.

  • Grupo Multidisciplinario Para La Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (GM) er et nettverk bestående av helsepersonell, advokater, journalister og sosialarbeidere. GM lærer opp ansatte på lokale helseklinikker for ofre for seksuell vold og driver omfattende påvirkningsarbeid for en utvidet abortlovgivning. 

Publisert 10.09.17.