Makt over egen kropp

Millioner av kvinner lever i land der lovverket ikke beskytter dem mot vold eller ivaretar deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Kontroll over egen kropp, og frihet fra vold og tvang, er en forutsetning for frigjøring.

Økonomi og næringsliv

Lover, normer og tradisjoner står i veien for økonomisk likestilling i verden, selv om kvinners økonomiske deltakelse er lønnsomt for alle. Næringsinvesteringer må ta hensyn til hvordan makt og ressurser er fordelt i samfunnet og mellom kvinner og menn.

Fred og demokrati

Konflikt og krise rammer både kvinner og menn, men ofte på ulik måte. Kvinner må slippe til i fredsforhandlinger. Kvinners erfaringer og prioriteringer må telle.

Likestilling i utviklingspolitikken

Dersom Norge skal oppnå mange av sine store utenrikspolitiske mål, må kvinners rettigheter og likestilling bli satt høyere opp på agendaen. Kvinner utgjør halvparten av befolkningen.

Hvor vi er

FOKUS driver utviklingsarbeid i sju land. Les mer her.