I Uganda jobber FOKUS for å øke kvinners inntektsmuligheter og økonomisk selvstendighet.

Verre nå enn før

Likestilling er en forutsetning for fattigdomsreduksjon i Afrika sør for Sahara, hevder FNs utviklingsfond i Africa Human Development Report 2016. I Uganda er likestillingen satt i revers. 

Uganda er preget av store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder levekår og oppfyllelse av menneskerettighetene. Fra å være et forbilde for andre land i regionen når det gjaldt likestilling, har Uganda i løpet av de siste 15-20 årene rast nedover på FNs likestillingsindeks.

Rundt årtusenskiftet vokste det fram mange sterke kvinneorganisasjoner som fortsatt er aktive, men utviklingen for kvinner har blitt reversert på flere viktige områder. Den generelle menneskerettighetssituasjonen er forverret og en rekke organisasjoner og enkeltpersoner opplever trakassering og forfølgelse. Seksuelle minoriteter er særlig utsatt i Uganda.  

Vold mot kvinner i ulike former er også et stort problem i Uganda. Tall fra Uganda Demographic Health Survey 2011 viser at 56 prosent av gifte kvinner har opplevd fysisk mishandling etter fylte 15 år. Tall fra 2016 viser at 22 prosent av kvinnene har opplevd seksuell vold minst én gang i løpet av livet.

Det er grunnlovsfestet at 30 prosent av representantene i Ugandas parlament skal være kvinner, men de 112 «kvinnesetene» er ikke knyttet til de politiske partiene. Kvinnene velges dermed ikke på et partiprogram, men som uavhengige kandidater, noe som bidrar til å svekke kvinnenes reelle innflytelse i Parlamentet.

Økonomisk selvstendighet

Penger gir makt og valgmuligheter. Kvinner med en viss grad av økonomisk selvstendighet har bedre forutsetninger for å kunne bryte ut av voldelige forhold. De har også større mulighet til å sikre seg selv og barna tilgang til helse og utdanning.

Men kvinner i Uganda er sjelden økonomisk uavhengige. De er gjerne bønder som jobber på jord som stort sett eies og kontrolleres av menn. Når avlingene eller jorda selges, eller hvis ektemannen dør eller går fra henne, sitter kvinnene igjen uten penger eller rettigheter.

Økonomi er en grunnleggende forutsetning for å delta i samfunnet og ha innflytelse i beslutningsprosesser. For å bidra til å styrke kvinners deltakelse, driver FOKUS et program som fokuserer på kvinners økonomiske rettigheter. I programmet har inngår to direkte støttede prosjekter der vi samarbeider med to lokale organisasjoner.

Økonomi er en grunnleggende forutsetning for å delta i samfunnet og ha innflytelse i beslutningsprosesser.

Lokale partnerorganisasjoner i Uganda
  • Uganda Association of Female Lawyers (FIDA) tilbyr opplæring og juridiske tjenester knyttet til landrettigheter, arverett og andre økonomiske rettigheter for kvinner. I perioden 2019-2022 mottar FIDA en årlig sum på NOK 1 million i støtte.

  • National Association of Women’s Organizations in Uganda (NAWOU) driver organisering, alfabetisering og kompetanseheving av kvinnegrupper på landsbygda. NAWOU driver opplæring i hvordan kvinnelige bønder kan forbedre produksjonen, videreforedle produktene, ta nødvendige miljøhensyn og markedsføre produktene sine. I perioden 2019-2022 mottar NAWOU en årlig sum på NOK 1 million i støtte. 

Publisert 10.09.17.

Relevante publikasjoner