Kvinners rettigheter forsinket

I Tanzanias nye grunnlovsforslag styrkes kvinners rettigheter. Kvinner skal få juridisk beskyttelse mot kjønnsbasert vold, lovfestet rett til å eie og arve land, likeverdige rettigheter i arbeidslivet og rett til fødselspermisjon, få lik rett til statsborgerskap som menn og til å overføre sitt statsborgerskap til sine barn, minimumsalderen for ekteskap skal bli satt til 18 år for både kvinner og menn, og det er foreslått at alle statlige beslutningsorganer skal bestå av like mange kvinner som menn.

Problemet er bare det, at selv om grunnlovsforslaget ble godkjent av parlamentet i 2014, blir folkeavstemningen stadig utsatt. Skulle forslaget til slutt bli stemt inn som Tanzanias grunnlov, er rettigheter på papiret likevel ingen garanti for reelle rettigheter. Tradisjonell praksis og sedvanerett står sterkt i Tanzania, og fører ofte til at kvinner blir nektet sine formelle rettigheter.

 

Skolejenter på Zanzibar. Foto: Gro Lindstad.

Mer åpenhet om sex og vold

Innbyggerne i Tanzania har svært begrenset tilgang til kunnskapsbasert seksualundervisning og moderne prevensjonsmetoder. Samtidig er abort ulovlig. Konsekvensen er ufrivillige graviditeter, som igjen resulterer i utrygge, ofte skadelige og i verste fall dødelige, aborter. Ifølge departementet for helse og sosial velferd i Tanzania, står komplikasjoner etter abort for 16 prosent av dødsfallene knyttet til graviditet og fødsel.

For å gjøre seksualundervisning og prevensjon mer tilgjengelig for kvinner i Tanzania, støtter FOKUS organisasjonen WPC (Women’s Promotion Centre) som blant annet gir opplæring i prevensjon, abort og hvordan man driver god seksualundervisning, til helsearbeidere og endringsagenter som skal jobbe i lokalsamfunnene.

Vold i nære relasjoner er en annen trussel mot tanzanianske kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Tall fra 2015/2016 viser at førti prosent av alle kvinner mellom 15 og 49 år i Tanzania har blitt utsatt for fysisk vold. Halvparten av tanzanianske kvinner som er eller har vært gift oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for vold fra ektefellen. Over halvparten av kvinnene (54 prosent) som har vært utsatt for fysisk eller seksualisert vold opplyser å ha søkt hjelp, hovedsakelig fra familien, men bare ni prosent har forsøkt å få hjelp av politiet.

Sammen med WPC og en annen lokal organisasjon kalt Kivulini, jobber FOKUS for å øke lokalsamfunnenes kunnskap om vold i nære relasjoner og negative kjønnsroller, og for å få lokalsamfunnene til å ta et klart standpunkt mot vold og til å gripe inn dersom noen utsettes for vold. Vår tilnærming baserer seg på en modell kalt SASA!

Myten om lawalawa

Anslagsvis 15 prosent av alle kvinner i Tanzania i alderen 15-49 år er utsatt for kjønnslemlestelse (Female Genital Mutilation – FGM). Det er straffbart å utføre FGM på jenter under 18 år, men loven blir i liten grad fulgt opp.

Utbredelsen av FGM varierer mye fra region til region og er betydelig høyere i rurale enn urbane strøk. I mange områder, blant annet Singida og Dodoma, blir FGM vanligvis utført på jentene tidlig i puberteten, og blir feiret som en overgangsrite. FGM blir imidlertid stadig oftere utført på nyfødte babyer.

En viktig grunn til at praksisen opprettholdes i Dodoma og Singida er «lawalawa»-mytologien. Når et barn får urinveisinfeksjon eller andre underlivssykdommer blir dette sett på som en forbannelse fra forfedrene og en straff for at foreldrene ikke har fått utført FGM på barnet. Den eneste kuren for «lawalawa» blir dermed FGM.

For å bekjempe kjønnslemlestelse i Singida og Dodoma, støtter FOKUS Kvinnefrontens og lokale partneres arbeid med å innføre alternative overgangsriter som ikke skader kvinners helse eller bryter kvinners menneskerettigheter. De alternative overgangsritualene fokuserer på positive forhold, som overføring av kunnskap fra voksen til barn, mens skadelige praksiser tas ut.

Det er også viktig å lære foreldre og helsearbeidere om hygiene, noe som er en utfordring i områder med svært lite vann, men som er viktig for å unngå blant annet urinveisinfeksjoner eller andre sykdommer som lokalsamfunnene vil «behandle» med FGM.

Heldigvis er kjønnslemlestelse på retur i Tanzania. Folk snakker om FGM og mange tar offentlig avstand fra praksisen.

Førti prosent av alle kvinner mellom 15 og 49 år i Tanzania har blitt utsatt for fysisk vold.

Norske medlemsorganisasjoner i Tanzania

 

Lokale partnerotganisasjoner i Tanzania
  • Women’s Promotion Centre (WPC) holder til i regionen Kigoma, vest i Tanzania. Organisasjonen har et særlig fokus på kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse og vold mot kvinner. Økt tilgang på og bruk av sikker prevensjon er et prioritert område for WPC.  WPC jobber også politisk for å få endret Tanzanias abortlovgivning. I perioden 2019-2022 mottar WPC en årlig sum på NOK 800.000 i støtte.

  • Kivulini jobber med lokalmiljøer i regionen Mwanza og inkluderer både kvinner og menn i sitt arbeid. Deres overordnede mål er å redusere det tanzanianske samfunnets aksept av vold mot kvinner og barn. I tillegg til WPC er Kivulini også FOKUS’ partner i i arbeidet med å øke lokalsamfunnenes kunnskap om vold og kjønnsroller. I perioden 2019 til 2022 mottar Kivulini en årlig sum på NOK 1,2 millioner i støtte. 

 

Publisert 10.09.17.