Styrke kvinners stilling og innflytelse i media

I følge UNESCO finnes det ikke et eneste land i verden hvor nyheter om kvinner utgjør over 20 prosent av den totale nyhetsstrømmen. Journalistikken er mannsdominert, og kvinner blir usynliggjort. Som «det annet kjønn fra den tredje verden» rammes kvinner i Sør av dobbel usynliggjøring, og behovet for at kvinner skal kunne sette sitt preg på medievirkeligheten er stort.

International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) er et globalt nettverk som jobber for å styrke kvinner ansatt i media, fremstillingen av kvinner i media, samt bruk av media som virkemiddel for å rette søkelyset mot kvinners situasjon i sør.

IAWRTs medlemmer representerer 56 land fra alle kontinenter, med lokale avdelinger i tolv land. Organisasjonen jobber konkret med internasjonal nettverksbygging, kommunikasjon, opplæring og bevisstgjøring, med spesiell fokus på å styrke innflytelsen til kvinner fra Sør i media lokalt og internasjonalt.

Med midler fra Norad støtter FOKUS IAWRTs arbeid med å utvide sitt medienettverk i en rekke land i Afrika, Øst-Europa og Midtøsten.

Bekjemp menneskehandel

Menneskehandel er vår tids form for slaveri. Menneskehandel vil si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av en persons organer – ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd.

Kvinner og barn som blir utsatt for menneskehandel ender ofte opp med å bli seksuelt utnyttet, og millioner smugles inn i sexindustrien.

Coalition Against Trafficking in Women (CATW) er et internasjonalt kvinnenettverk som har som mål å fremme kvinners menneskerettigheter, spesielt når det gjelder å bekjempe seksuell utnyttelse av kvinner ved prostitusjon og sexhandel. De setter også søkelyset på andre former for seksuell utnyttelse som pornografi, sexturisme og salg av kvinner ved ekteskap. Nettverket har et mangfold av aktiviteter i flere ulike land og verdensdeler.

Med midler fra Norad støtter FOKUS Kvinnefrontens samarbeid med CATW.

Kvinner og barn som blir utsatt for menneskehandel ender ofte opp med å bli seksuelt utnyttet.

Nasjonalkomité for UN Women

FOKUS har siden 2010 hatt rollen som norsk nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women. Som nasjonalkomité samarbeider FOKUS med UN Women om kampanjer og lanseringer av rapporter, og FOKUS driver politisk påvirkningsarbeid i Norge for å synliggjøre UN Womens arbeid og behov for norsk støtte.

FNs Kvinnekommisjon: årets viktigste konferanse

The Commission of the Status of Women (CSW), på norsk kalt FNs Kvinnekommisjon, arrangerer en to-ukers konferanse i New York i mars hvert år for å diskutere globale kvinne- og likestillingsspørsmål. Konferansen koordineres av UN Women. Som den eneste FN-konferansen hvor kun kvinner og likestilling står på agendaen, er dette den viktigste internasjonale konferansen for FOKUS.

Forut for CSW spiller FOKUS en koordinerende rolle i å samle norske myndigheter og sivilt samfunn til en årlig kontaktkonferanse. Her diskuteres hovedtemaet for årets CSW-konferanse, samt annen tematikk som dreier som om kvinner og likestilling i det inneværende FN-året.

FOKUS gir reisestipend til ti representanter fra samarbeidspartnere i Sør til CSW. Stipendordningen gjør det mulig å bringe Sør-perspektivet til New York og hindrer at bare stemmer fra Nord representerer global kvinne- og likestillingspolitikk. Også norske medlemsorganisasjoner kan få stipend gjennom FOKUS til å delta på CSW. 

Hvert år står ett hovedtema på agendaen, og målet er å komme frem til et sluttdokument (agreed conclusions). Sluttdokumentet skal inneholde en evaluering av fremdriften på området, mangler, utfordringer og konkrete handlingsanbefalinger på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Konklusjonene og implementeringene blir så gjennomgått på CSW året etter. Slik holdes det kontroll på hvor langt man er kommet i å implementere tidligere inngåtte avtaler.

FOKUS har også medlemskap eller tilknytning til en rekke andre regionale og globale nettverk.

  • Nordisk Feministisk Forum: Samarbeid mellom nordiske feministorganisasjoner.

  • WIDE+: Feministnettverk med forankring i Europa med mål om å samle europeiske kvinneorganisasjoner for felles diskusjoner og aksjoner. Jobber bredere enn kun inn mot EU, og ser også globale perspektiv.

  • Association for Women’s Rights in Development (AWID): Globalt feministnettverk med medlemsorganisasjoner i 164 land. Jobber hovedsakelig med kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, innskrenking av kvinneorganisasjoners handlingsrom og økonomi, og religiøs ekstremisme.

  • Feminist Alliance for Rights: Et globalt nettverk (tidligere Post-2015 Women`s Coalition). Basert på et interseksjonelt menneskerettighetsperspektiv. Forankret i feministorganisasjoner i det globale Sør.

  • OECD Watch: Et internasjonalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner for å fremme næringslivets samfunnsansvar og bruk av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

  • Women’s Rights Caucus: Samarbeider om påvirkningsarbeid forutfor og under FNs Kvinnekommisjons årlige møter (CSW).

  • Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) Caucus: Samarbeider om påvirkningsarbeid forutfor og under FNs Kvinnekommisjons årlige møter (CSW).

Publisert 10.09.17.