Etiopia er Afrikas eldste uavhengige nasjon, og kontinentets nest mest folkerike land med over 90 millioner innbyggere.

Lover og regler sikrer at kvinner og menn formelt sett er likeverdige, men i praksisen er dette lang fra virkeligheten. Gjennomsnittsalderen for å inngå ekteskap for kvinner er under 18 år. Tvangsekteskap, vold mot kvinner og kjønnslemlestelse er svært utbredt.

Et av Etiopias alvorligste samfunnsproblem er landets dårlige helsetjenester, inkludert lite kvalifisert helsepersonell. For eksempel oppga hele 88 prosent av kvinnene som svarte på en landsomfattende demografistudie i 2014, at de opplever hindringer når de oppsøker helsetjenester. Slike hindringer kan være lang avstand til helsetjenestene, manglende økonomi og å måtte spørre partner/familiemedlem om tillatelse til å oppsøke helsetjenester. Den samme studien viser også at bare 10 prosent av alle fødsler skjer med kvalifisert helsepersonell tilstede.

Gjennom medlemsorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), som samarbeider med Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), støtter FOKUS arbeidet med å etablere lokale kvinnegrupper, undervise i helsespørsmål og inntektsmuligheter for kvinner.

Fem millioner deler ett krisesenter

Gjennom medlemsorganisasjonen SAGAL – Hjelp til selvhjelp, støtter FOKUS opprettholdelsen av Ogadens eneste krisesenter, som drives av SAGALs etiopiske søsterorganisasjon SAGAL - Help to Self-Help Organisation.

I Ogaden, eller Somali-regionen, bor det litt over 5 millioner mennesker. Kvinnene her lever under svært vanskelige forhold. I tillegg til krig, tørke og fattigdom, lever de i et patriarkalsk samfunn hvor kvinners rettigheter står ekstremt svakt. Mange utsettes for seksuelle overgrep, noe som medfører at de blir sett på som «skitne» og de bringer skam over familien og samfunnet. Misbrukte kvinner risikerer å bli utstøtt og ofte tvinges de til å forlate landsbyen sin. Det finnes ikke noe offentlig velferdstilbud for kvinner som er utsatt for vold.

SAGALs krisesenter er det eneste i regionen. Mange av kvinnene som oppsøker senteret har blitt utsatt for overgrep fra ektefeller eller familiemedlemmer. Flere av kvinnene er blitt gravide uten å være gift, gjerne etter voldtekt. Mange har også rømt fra tvangsekteskap, eller for å unngå å bli omskåret.

Dessverre har ikke senteret kapasitet til å ta imot alle kvinnene som trenger et trygt sted å være, stadig blir unge jenter avvist. Men de som får plass, får helsefaglig oppfølging fra lege og psykolog, lese- og skrivetrening og enkel yrkesopplæring. Det gis også mikrokreditt til kvinnene, slik at de får muligheten til å starte sin egen virksomhet.

SAGAL driver også informasjonskampanjer om kvinners rettigheter. Ved å reise rundt i byene og på landsbygda informerer de om skadene ved kjønnslemlestelse, vold mot kvinner, prevensjon, hiv og aids, svangerskap og helse. Organisasjonen driver også politisk påvirkningsarbeid for å få myndighetene til å ta et større ansvar for kvinnene i landet.

Misbrukte kvinner risikerer å bli utstøtt og ofte tvinges de til å forlate landsbyen sin.

Lokale partnerorganisasjoner i Etiopia
  • Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE),  etablert i 2011, har kvinnegrupper i ni regioner i Etiopia. Hver gruppe består av 50 kvinner, som samarbeider om helsetiltak for kvinner i sine lokalsamfunn. De får også bistand til å etablere felles bedrifter. 
  • SAGAL Help to Self-Help, stiftet i 2007, jobber for å styrke somalisk-etiopiske kvinners rettigheter. Organisasjonen jobber med voldsutsatte kvinner i regionen på grensen mellom Etiopia og Somalia, og driver krisesenter og informasjonsformidling i dette området. 

Publisert 10.09.17.