Etiopia er Afrikas eldste uavhengige nasjon, og kontinentets nest mest folkerike land med over 90 millioner innbyggere.

Lover og regler sikrer at kvinner og menn formelt sett er likeverdige, men i praksisen er dette lang fra virkeligheten. Gjennomsnittsalderen for å inngå ekteskap for kvinner er under 18 år.  Barne- og tvangsekteskap, vold mot kvinner og jenter og kjønnslemlestelse er svært utbredt.

Et av Etiopias alvorligste samfunnsproblem er landets dårlige helsetjenester, inkludert lite kvalifisert helsepersonell. For eksempel oppga hele 88 prosent av kvinnene som svarte på en landsomfattende demografistudie i 2014, at de opplever hindringer når de oppsøker helsetjenester. Slike hindringer kan være lang avstand til helsetjenestene, manglende økonomi og å måtte spørre partner/familiemedlem om tillatelse til å oppsøke helsetjenester. Den samme studien viser også at bare 10 prosent av alle fødsler skjer med kvalifisert helsepersonell tilstede.

Gjennom medlemsorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), som samarbeider med Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), støtter FOKUS arbeidet med å etablere lokale kvinnegrupper, undervise i helsespørsmål og inntektsmuligheter for kvinner.

Norsk medlemsorganisasjon i Etiopia
Lokale partnerorganisasjoner i Etiopia

Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE),  etablert i 2011, har kvinnegrupper i ni regioner i Etiopia. Hver gruppe består av 50 kvinner, som samarbeider om helsetiltak for kvinner i sine lokalsamfunn. De får også bistand til å etablere felles bedrifter.

 I perioden 2019-2022 mottar WHAE en årlig sum på NOK 2 955 000 millioner.

Publisert 10.09.17.