Som medlemsorganisasjon i FOKUS får man en rekke tilbud som kan være med på å styrke organisasjonens arbeid med og kompetanse på kvinner, jenter og likestilling internasjonalt.

Programsamarbeid

Som medlem i FOKUS kan man søke om å ha egne utviklingsprosjekter som en del av FOKUS sin rammeavtale med Norad. Søknadsprosess skjer hvert femte år. Norske Kvinners Sanitetsforening har for eksempel, i samarbeid med FOKUS, et prosjekt i Etiopia hvor de jobber sammen med den lokale organisasjonen WHAE med å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt økonomiske muligheter.

Medlemsorganisasjoner kan også være involvert i programsamarbeid på andre måter, blant annet gjennom økonomisk og faglig støtte. FOKUS sin kompetansegruppe på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er et eksempel på hvordan utviklingsprogram kan styrkes faglig gjennom medlemsorganisasjonenes involvering.

Kurs og foredrag

FOKUS tilbyr en rekke kurs og foredrag. Vi har blant annet avholdt kurs i kronikkskriving, fotokurs, samt i innsalg og lobbyvirksomhet. Medlemmer er velkomne til å gi innspill på hvilke kurs de ønsker at FOKUS skal arrangere gjennom året. Medlemsorganisasjoner kan også etterspørre foredrag om temaene som FOKUS jobber med for ansatte, utvalg eller lokallag i organisasjonen. Foredrag kan for eksempel bestilles i forbindelse med kompetanseheving innad i organisasjonen, eller som en del av et åpent arrangement eller årsmøter organisert av medlemsorganisasjonens hovedorganisasjon eller lokallag.

Info- og reisemidler

Medlemmer i FOKUS har mulighet til å søke om støtte til å synliggjøre organisasjonenes engasjement i internasjonale kvinnespørsmål. Informasjonsstøtten kan brukes til å arrangere kampanjer og arrangementer, eller lage informasjonsmateriell som brosjyrer eller film. Gjennom å støtte medlemsorganisasjonenes informasjonsarbeid på kvinne- og likestillingsspørsmål, er FOKUS med på å øke bevisstheten i befolkningen om saker som har betydning for kvinner og jenter i et internasjonalt perspektiv.

Medlemsorganisasjoner kan også søke om reisestipend til FNs Kvinnekommisjon og FNs Generalforsamling. FOKUS tilbyr hvert år stipender og tilskudd til deltakelse på internasjonale møter som tar for seg kvinne- og likestillingsspørsmål. Dette for å gi relevante erfaringer og øke kompetansen til medlemsorganisasjonene på dette feltet.

Nettverk og samarbeid 

FOKUS bringer sammen 48 medlemsorganisasjoner i målet om å styrke kvinners makt, muligheter og rettigheter i verden. Som medlem i paraplyorganisasjonen får man mulighet til å bli kjent med kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner, kvinneutvalg, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner som alle på hver sin måte jobber får å nå dette målet.

Medlemsorganisasjoner inviteres blant annet inn i arbeidsgruppen som jobber med 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner, og oppfordres til å arrangere temamøter for andre medlemmer med støtte fra FOKUS.

FOKUS koordinerer også arbeidet med skyggerapporten når norske myndigheter skal rapportere om oppfølging og implementering av FNs Kvinnekonvensjon i Norge, og har en samarbeidsavtale med UN Women.