Foto: Allison Wedwaldt

Publisert: 2022-06-27     Redigert: 2022-06-27

Likestillingsspørsmål i sidearrangementer, men ikke i maktens korridorer

Åtte side- eller tilknyttede arrangementer inneholdt likestilling og kvinners myndiggjøring. Et søkeordsøk på 5 utfallsdokumenter[1] viser imidlertid at materielle spørsmål for kvinner og jenter var begrenset til disse arrangementene. På den ene siden anerkjente de fleste resultatdokumentene viktigheten av kvinners fulle, likeverdige, effektive og meningsfulle deltakelse. Disse prosessuelle rettighetene er avgjørende og reflekterer meningen bak «If you’re not at the table, you’re on the menu.»

Til tross for denne anerkjennelsen ble ikke kvinneorganisasjoner og aktivister gitt tilstrekkelig tilgang til arenaer for beslutningstaking på høyere nivå. Resultatdokumentene manglet konkret handling for kjønnstransformativ bærekraftig utvikling. For eksempel nevnte ikke Leadership Dialgoue 2 «Achieving a sustainable and inclusive recovery from the COVID-19 pandemic» kvinner og jenter i det hele tatt, til tross for virkningen pandemien har på kvinnene som utgjør flertallet av arbeiderne i den uformelle økonomien. Denne kombinasjonen av passivitet og kjønnsblindhet er ødeleggende for innsatsen med å oppnå bærekraftsmålene og håndteringen av «triple planetary crisis,» som består av klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold.

 

Sammenblanding, eller mangler kjønnsperspektivet?

Stockholm+50 avslørte også at kjønnsspørsmål ofte blandes sammen med ungdoms- og urfolksspørsmål. Som et resultat blir kjønnsspørsmål ofte ikke tatt tilstrekkelig hensyn til alene eller blir et «tillegg.» Mens FNs vektlegging av ungdoms deltakelse og spørsmål er velkommen, får det noen ganger det internasjonale samfunnet til å overse det avgjørende forholdet mellom kvinners deltakelse og kjønnsspørsmål i sammenheng med klima og miljø. For eksempel har den norske delegasjonen, ledet av klima- og miljøministeren[2], inkludert representanter fra miljø- og ungdomsorganisasjoner. Kvinneorganisasjoner ble ikke invitert til å delta i delegasjonen, som risikerer å gjøre den norske tilnærmingen «kjønnsblind”.

Til slutt bekreftet konferansen ulike finansieringsspørsmål. Når det gjelder tildeling, er det kun 0,2 % av klimarelatert offisiell bistand som når kvinneorganisasjoner[3]. Når det gjelder skala, fokuserer de fleste midler til kjønn og klima på husholdnings- og samfunnsnivå. Uten finansiering kan ikke kvinneorganisasjoner i det globale sør skaffe de nødvendige ressursene for å anvende en feministisk tilnærming til klimaendringer, miljøforringelse og katastrofehåndtering

 

Referanser 

[1] Utfallsdokumenter

 (1) President’s final remark to the plenary: Key reccomendations: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40110/Key%20Messages%20and%20Recommendations%20-%20Formatted.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(2) Leadership Dialogues: Emerging recommendations and key messages: messages: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40079/S50%20Emerging%20Recommendations%20and%20Key%20Messages.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Leadership Dialogue 1: Reflecting on the urgent need for actions to achieve a healthy planet and prosperity of all: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39986/Key%20messages%20LD1%20IWG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(4) Leadership Dialogue 2: Achieving a sustainable and inclusive recovery from the COVID-19 pandemic: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39987/Key%20messages%20LD2%20IWG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(5) Leadership Dialogue 3: Accelerating the implementation of the environmental dimension of Sustainable Development in the context of the Decade of Action: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39988/Key%20messages%20LD3%20IWG.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Klima- og miljøministerens uttalelse ved Stockholm+50: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norwegian-statement-stockholm-50/id2917575/

[3] Why women’s leadership is key to climate action: https://climatechampions.unfccc.int/why-womens-leadership-is-key-to-climate-action/

Anbefalinger til den norske delegasjonen

  1. Ta med kjønnsspørsmål, inkludert kjønnsbasert vold, seksuell helse og reproduktive rettigheter, og kvinners økonomiske rettigheter, inn i plenums- og møterom på FN-konferanser for klima og miljø
  2. Være en forkjemper for kvinners deltakelse i klimatilpasning, skogforvaltning, matsystemer mv.
  3. Samarbeide tettere med kvinneorganisasjoner for å sikre at kjønnsperspektivet integreres systematisk
  4. Delta i mer transformative diskusjoner, som for eksempel Pre-Summit on the Global Just Transition from Fossil Fuels
  5. Sikre at bistand, spesielt Norges klima- og skoginitiativ, når kvinner og jenter på grasrotnivå og skaleres opp til meso- og makronivå for å muliggjøre transformativ endring

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned