Foto: Stortinget

Publisert: 2021-10-12     Redigert: 2022-05-20

«Regjeringen har stilt riktig diagnose. De anerkjenner at pandemien har ført til en økning i vold mot kvinner, en alvorlig fattigdomsøkning for kvinner globalt, samt økt press på kvinner og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Til tross for en verbal prioritering savner vi en synlig vilje til økonomiske bevilgninger til arbeidet for kvinner og likestilling der det er mest krevende og mest press», sier daglig leder Gro Lindstad.

«Tilgang på trygge aborter uteblir i overveiende grad, innsatsen mot kjønnsbasert vold er begrenset til arbeid i Europa og det er manglende kjønnsperspektiv på andre satsningsområder. Vi vet at klimaendringene påvirker kvinner og jenter ulikt enn gutter og menn. Kapittelet på klima er kjønnsblindt, noe som bekymrer oss», legger hun til.

Allerede eksisterende diskriminering og marginalisering av kvinner er forsterket av Covid-19 pandemien. Fattigdomsraten for kvinner ligger an til å øke med hele 9,1 prosent globalt som følge av pandemien. Det er anslått at 12 millioner så langt har mistet tilgang til prevensjon, og at dette har bidratt til 1,4 millioner uønskede graviditeter. Likestilling har blitt trukket frem som en sentral prioritet i norsk utenriks og utviklingspolitikk.

«Med en økning på 3.8 milliarder kroner til bistandsbudsjettet forventet vi å se en materialisering av denne prioriteringen i budsjettet», sier Lindstad.

«Budsjettkapittel knyttet til likestilling har ingen økning, satsning på kvinner og likestilling som spesifikk satsning utgjør fremdeles under 10 prosent av all satsning som rapporteres til OECD. Vi når ikke FNs Bærekraftsmål med flere ord og verbale bekymringer. Ord må omsettes til handling og handling betyr synlige økninger i bevilgninger til kvinner og likestilling, understreker hun.

Regjeringen fremhever at arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling skal reflekteres i bredden av utenrikstjenestens arbeid og bevilginger, og har som mål at 50% av bilateral bistand skal ha likestilling som hoved- eller delmål.

«En satsning på kvinner krever også en markert høyere satsning på kvinneorganisasjoners arbeid», sier Lindstad.

Samtidig vil vi gi anerkjennelse for satsning på arbeid med kvinner, fred og sikkerhet, satsningen på implementeringen av fredsavtale i Colombia som krever langvarig arbeid og prioriteringen av arbeidet med fredsavtale i Venezuela, som vil motvirke regional ustabilitet.

Les FOKUS sitt innspill til utenriks- og forsvarskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett 2022.

Notat fra FOKUS til Stortingets utenrikskomité


For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS. Telefon 95 05 45 87, e-post: gl@fokuskvinner.no

Publikasjoner

External End-term Evaluation: Ending Violence Against Women and Girls: The SASA Programme, Tanzania 2019-2021

Last ned