Vold mot kvinner og jenter

Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og et hinder for utvikling. For å få slutt på volden må vi utfordre og endre de underliggende maktstrukturene som diskriminerer kvinner og jenter.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av kvinner lever i land der lovverket ikke beskytter dem mot vold eller ivaretar deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Kontroll over egen kropp, og frihet fra vold og tvang, er en forutsetning for frigjøring.

Kvinner, økonomi og næringsliv

Lover, normer og tradisjoner står i veien for økonomisk likestilling i verden, selv om kvinners økonomiske deltakelse er lønnsomt for alle. Næringsinvesteringer må ta hensyn til hvordan makt og ressurser er fordelt i samfunnet og mellom kvinner og menn.

Kvinner, fred og sikkerhet

Konflikt og krise rammer både kvinner og menn, men ofte på ulik måte. Kvinner må slippe til i fredsforhandlinger. Kvinners erfaringer og prioriteringer må telle.

Hvor vi er

FOKUS driver utviklingsarbeid i sju land. Les mer her.