Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet, i aksjon på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York i 2014. Foto: Flickr / Norway UN / Emilie Everett.

Dette handler det om

Likestilling mellom kvinner og menn er ett av FNs 17 bærekraftsmål, samtidig som alle målene på agendaen forutsetter at framgang omfatter både kvinner og menn. Det forplikter. Norge har særlig gode forutsetninger for å føre en utviklingspolitikk som fremmer kvinners menneskerettigheter og likestilling.

Kjønn påvirker hvordan mennesker lever sine liv. Likevel gjøres ofte menns interesser og erfaringer til standard. Viktig informasjon og muligheter går tapt når ikke kvinners liv og erfaringer teller like mye.

 

Norge har særlig gode forutsetninger for å føre en utviklingspolitikk som fremmer kvinners menneskerettigheter.

Hva gjør FOKUS?

For å mobilisere det internasjonale kvinneengasjementet i Norge, driver FOKUS omfattende kommunikasjons- og politisk pådriverarbeid. Målet er å spre kunnskap om kjønnsdiskriminering globalt til folk i Norge, og øke oppslutningen om å satse mer på likestilling i utviklingspolitikken.

FOKUS følger med på hvordan norske myndigheter følger opp egne vedtak og planer, herunder handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet og handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks og utviklingspolitikken.

FOKUS forsøker også å legge til rette for kunnskapsbaserte diskusjoner om internasjonale kjønns- og kvinnespørsmål, blant annet i form av såkalte «forskerforum». Det er seminarer hvor forskere fra ulike disipliner inviteres til å belyse utvalgte temaer for å informere det politiske pådriverarbeidet.

FOKUS er medlem av følgende norske nettverk: Colombia Forum, Forum 1325, Initiativ for Etisk Handel, Likestillingsnettverket for bistandsorganisasjonene og SRHR-nettverket. FOKUS har observatørstatus i KOMpakt, regjeringens konsultasjonsorgan i saker knyttet til næringslivets samfunnsansvar, og deltar på Nærings- og Fiskeridepartementets kompetanseforum.

 

FOKUS jobber for at Norge skal fremme kvinners menneskerettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken.

Vi har blant annet bidratt til at:

  •  Norge prioriterer seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) høyere. Temaet ble inkludert som ett av fem satsingsområder i regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, og kuttene på SRHR-området er reversert og det er varselet en økning de kommende år.

 

  • Konsekvensene av norske utenlandsinvesteringer for kvinners menneskerettigheter belyses. Vi har gjennomført i form av workshops med norske selskaper, dialogmøter med myndighetene og deltakelse i nettverk som arbeider med menneskerettigheter, næringsliv og samfunnsansvar.
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner og akademia identifiserer kjønn som en faktor i arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter
  • Politisk oppmerksomhet og prioritet om FNs sikkerhetsråds resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet

Publisert 11.09.17.