Kjappe fakta

 • I 2017 var flere enn 65 millioner mennesker på flukt i verden. 40,3 millioner var flyktninger i eget land. De fleste flyktet på grunn av krig og konflikt (UNHCR).

 • Krig rammer både kvinner og menn, men når det forhandles om fred blir kvinnene ofte oversett (UN Women). 

 • Når kvinner er inkludert i fredsprosesser, er det 35 prosent større sannsynlighet for varig fred (International Peace Institute, 2015).

Kvinner og menn rammes ulikt i krig

Krig, konflikt og kriser dreper og skader både kvinner og menn, jenter og gutter, og ødelegger samfunn og livsgrunnlag. Men konsekvensene er ofte ulike for kvinner og menn og de har ulike behov når en krise oppstår:

 • Kvinner og jenter blir enda mer sårbare for kjønnsbasert vold i krig og konflikt og det blir enda vanskeligere å få tilgang til prevensjon, trygge aborter og kvalifisert fødselshjelp.
 • Voldtekt blir ofte brukt som et våpen i krig for å ydmyke og demoralisere, ikke bare kvinnen selv, men også hennes familie og lokalsamfunn.
 • Det er ofte kvinnene som har ansvaret for å ta vare på unge og gamle familiemedlemmer. I krig kan dette være ekstra krevende.  

Ingen fred uten kvinnene

Kvinners erfaringer og behov skiller seg således fra menns. For å kunne bygge fredelige, rettferdige samfunn må kvinnene bli hørt og få delta i fredsprosessen, og avtalene som signeres må inneholde referanser til kvinnenes opplevelser, og anerkjennelse av hva som kreves for at også kvinnene skal få oppreisning etter krig og konflikt.

I år 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325, den første av åtte resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet, som slår fast at kvinner og menn rammes ulikt av konflikt og kriser, og at kvinner har rett til å delta aktivt i fredsprosesser og forsoning på lik linje med menn. Likevel er kvinner den dag i dag underrepresentert i fredsforhandlinger og fredsprosesser. 

En FN-studie fra 2015 viser at bare 27 prosent av fredsavtalene inngått etter år 2000 refererer til kvinner eller kjønn. 

I de tilfellene hvor kvinner er inkludert i fredsforhandlingene, øker sjansen for å oppnå varig fred.

Les også: Women’s Participation in Peace Processes: Colombia.

Hva gjør FOKUS?

FOKUS samarbeider med organisasjoner i Colombia og på Sri Lanka om å fremme kvinners krav og behov i freds- og forsoningsarbeid.

Les: FOKUS gjør en forskjell for kvinner, fred og sikkerhet.

Dette har vi bidratt til i Colombia:

Fredsavtalen som ble inngått i Colombia i 2016 etter over 50 år med væpnet konflikt, er unik når det gjelder deltakelse og medvirkning fra kvinner. Over 20 % av forhandlingsdelegasjonen var kvinner (40 % av FARCs representanter), og avtalen inneholder omfattende referanser til kvinner og kvinners rettigheter (Bigio & Vogelstein, 2017).

Les: Fredsavtalen i Colombia best på integrering av kjønnsperspektivet.

 • FOKUS’ partnere i Colombia er aktive bidragsytere i den colombianske fredsprosessen og har vært med på å sikre at kvinners erfaringer er omfattet av avtalen, og at det ble nedsatt en sannhetskommisjon.
 • FOKUS og partnerne våre tilskrives deler av æren for at fredsavtalen ikke gir amnesti for seksualisert vold. 
 • FOKUS samarbeider med kvinneorganisasjoner som har vært involvert i forhandlingene og som nå arbeider for å gjennomføre fredsavtalen i praksis. I tillegg deltar de nå aktivt for å påvirke forhandlingene som pågår med ELN-geriljaen.
 • Kvinner som har vært med i geriljabevegelsen må også sikres mulighet til å komme tilbake til samfunnet. FOKUS støtter arbeidet med overgangen til det sivile liv for tidligere kvinnelige soldater.
 • Våre partnerorganisasjoner i Colombia legger til rette for at kvinner kan dele og bearbeide traumer fra krigen.

Dette har vi bidratt til på Sri Lanka:

 • FOKUS og partnerne har bidratt til at kvinner fra ulike etniske grupper har kommet sammen og delt sine erfaringer fra krigen. Dette er et viktig steg for forsoning i landet.  Det gis også støtte til traumebehandling etter krigen.
 • FOKUS har bidratt til å styrke kvinners landrettigheter. Fra 2012 til 2016 ble 363 kvinner jordeiere, og for første gang fikk kvinner i Anuradhapura tilgang på egne skjøter.


Les: Åtte års kamp for et stykke papir.

 • FOKUS har også bidratt til å svekke normer og lover som diskriminerer kvinnelige enslige forsørgere.


Forum 1325:

FOKUS koordinerer også Forum Norge 1325, et nettverk av over 20 organisasjoner som arbeider for gjennomføring av resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Forumet driver pådriverarbeid opp mot norske myndigheter for å sikre at de følger opp sine forpliktelser internasjonalt og fortsetter å være et foregangsland på området.

 

Internasjonale avtaler

Forpliktelser rundt kvinner, fred og sikkerhet opprettholdes av sikkerhetsresolusjonene. Du finner dem her

Vil du vite mer?
Kontakt FOKUS’ rådgivere på kvinner, fred og sikkerhet. 

Carolina Maira Johansen

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Guatemala og Colombia
Mobil: (+47) 95 93 89 68

Ingrid Christine Sandnæs

Programrådgiver på kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse, kvinner, fred og sikkerhet, Uganda, Etiopia
Mobil: (+47) 99 25 39 32

Aktuelt om kvinner, fred og sikkerhet

Menneskehandel - tema for årets 16-dagerskampanje!

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer også starten på 16-dagerskampanjen. Kampanjen varer frem til 10. desember, som er den internasjonale menneskerettighetsdagen. Årets tema for 16-dagerskampanjen er menneskehandel. For visste du at i tillegg til narkotika og salg av våpen, er menneskehandel blant topp tre av de største kriminelle industriene i verden?

FOKUS' recommendations on Norway's international climate and forestry policies and activities

Based on the findings of the report “If a tree falls in a forest, are the women inside heard? A follow-up gender equality review of Norway’s international climate and forestry policies and activities,” FOKUS makes the following recommendations to the Norwegian government and Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI)-funded civil society organizations (CSOs) in order to better promote and protect women’s rights and gender equality (WRGE) and achieve gender-responsive outcomes during and through REDD+ processes going forward.