Krigen på Sri Lanka har først til at hver fjerde husholdning forsørges av en enslig kvinne. .

Forsoning krever kvinners stemmer

Borgerkrigen på Sri Lanka ble avsluttet i 2009, men sivilbefolkningen sliter fortsatt med etterfølgene. Krigen gjorde tusenvis av kvinner til enker. Fortsatt er over 90 000 av disse enkene yngre enn 40 år. Enslige kvinner er familiens overhode i hvert fjerde hushold. Stigmatisering og marginalisering forhindrer dem fra å delta aktivt sosialt og politisk. 

Regjeringen som ble valgt i 2015, ga håp for en ny retning for Sri Lanka. Det er varslet at det vil bli igangsatt en reell forsoningsprosess i landet, en ny grunnlov skal vedtas, og tidligere urett skal rettes opp. For at dette arbeidet skal lykkes er det avgjørende at kvinnene får sin stemme hørt, og at de får muligheten til å bidra til å skape forsoning, rettferdighet og en varig fred.

FOKUS WOMEN Sri Lanka

I 2012 opprettet FOKUS et landkontor på Sri Lanka for å jobbe for å implementere FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325, som handler om å øke kvinners deltagelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og styrke kvinners beskyttelse mot vold og bedre deres menneskerettigheter i konflikt- og postkonfliktsituasjoner. 

FOKUS WOMEN Sri Lanka har støttet lokale organisasjoner som driver politisk påvirkningsarbeid for å endre kvinnediskriminerende lover, gitt kvinner på grasrota hjelp til å kreve sine rettigheter, og dokumentert historier fra krigen. Også organisasjoner som gir psykososial hjelp til kvinnelige ofre fra krigen, har blitt støttet av landkontoret til FOKUS. 

Landkontoret på Sri Lanka ble nedlagt 31. desember 2017, men FOKUS vil fortsette å samarbeide med lokale partnere i landet. 

Lokale samarbeidspartnere

FOKUS støtter ni lokale og nasjonale organisasjoner som hver representerer de tre store etniske gruppene i landet. De jobber alle for at kvinner skal bli inkludert i fredsarbeidet. Utveksling mellom organisasjonene bidrar til forsoning mellom de tre etniske gruppene. Det er nemlig også et mål for FOKUS at organisasjonene samarbeider, for å på den måten få større politisk påvirkningskraft.

  • Family Rehabilitation Centre (FRC)

  • Muslim Women’s Development Trust (MWDT)

  • National Peace Council of Sri Lanka (NPC)

  • Rajarata Praja Kendraya (RPK)

  • Rights Now – Collective for Democracy (RN)

  • Suriya Women’s Development Centre – SWDC

  • The Law and Society Trust (LST)

  • Viluthu

Publisert 10.09.17.