Foto: UNDP South Sudan Brian Sokol/Flickr

Borgerkrigen rammer kvinner og menn ulikt

I 2011 ble Sør-Sudan uavhengig fra Sudan etter en av Afrikas lengste borgerkriger. Til tross for fredsavtalen i 2015, blusset konflikten opp igjen i 2016. I 2018 ble fredsavtalen fornyet, og inneholdt blant annet et krav om 35% kvinner i politiske roller. Men de voldelige kampene fortsatte, og kravet om kvinners deltakelse har enda ikke blitt møtt. I februar 2020, i tråd med fredsavtalen, dannet Sør-Sudan en samlingsregjering – en milepæl i veien mot fred.

Kvinner har spilt en viktig rolle i fredsprosessen, spesielt på grasrotnivå, men langvarig konflikt, politisk ustabilitet og matmangel gjør jenter og kvinner ekstra sårbare for vold og misbruk, for eksempel når de må gå langt etter rent vann og mat eller ikke har tilgang på egne toalett.I 2017 ble det rapportert om at mer enn 65% av jenter og kvinner i Sør-Sudan hadde opplevd seksuell vold.

Få kvinner vet om sine rettigheter, inkludert seksuell og reproduktive rettigheter. Bare 28% av kvinnene eldre enn 15 år kan lese og skrive i Sør-Sudan, til sammenligning er 40% av mennene lese- og skriveføre ifølge FN. I krig og konflikt er det i tillegg vanskeligere å få tilgang til prevensjon, trygge aborter og kvalifisert fødselshjelp. Sør-Sudan har verdens høyeste tilfelle av mødredødelighet; 1,150 døde per 100 000.

Til tross for at Sør-Sudan har lover på likestilling, som Transitional Constitution and Bill of Rights (2011), er få kvinner aktive i samfunnslivet eller i beslutningsprosesser. Det er strenge kjønnsroller i samfunnet. 49 % av befolkningen er kvinner, men bare i underkant av 27% av nasjonalforsamlingen er kvinner.

Kvinners deltagelse i fredsarbeid

FN-resolusjon 1325 anerkjenner at lik deltakelse av kvinner og menn i fredsbevarende arbeid er viktig for å nå varig fred. Ikke bare reduseres vold drastisk, men når kvinner blir inkludert i fredsprosesser, er det 35% større sannsynlighet for varig fred. Krig, konflikt og kriser er ødeleggende for samfunn og livsgrunnlag for både kvinner og menn, jenter og gutter. Men konsekvensene kan være svært ulike for kvinner og jenter enn for menn og gutter. Deres erfaringer og behov er ofte forskjellige. For å kunne bygge fredelige, rettferdige samfunn må kvinnene bli hørt og få delta i fredsprosesser. Kvinners bidrag sørger for en mer bærekraftig gjenoppbyggingsprosess for hele samfunnet.

FOKUS sitt arbeid

FOKUS bidrar til å styrke kvinners deltakelse, påvirkning og ledelse i fredsbevarende arbeid og konfliktløsing i Sør-Sudan. Målgruppen er marginaliserte kvinner, som urbefolkning, tidligere krigere, ofre av seksualisert vold og menneskerettighetsforkjempere, med et ekstra fokus på kvinner med funksjonsnedsettelser og internt fordrevne. Via Women`s International Peace Center (WIPC), som er en lokal partner av FOKUS i Uganda, sørger programmet for informasjon om kvinners muligheter og rettigheter, samt hvor få juridisk hjelp og psykososial støtte. Dette fører til at markant flere kvinner blir aktive samfunnsaktører som skaper en positiv endring i sitt lokalmiljø.

WIPC lærer hovedsakelig jenter og kvinner om rettigheter, både nasjonale og internasjonale retningslinjer og hvordan bidra inn i fredsbevarende arbeid. WIPC bistår også myndighetene i Sør-Sudan med å forstå og operasjonalisere internasjonale retningslinjer, som FN-konvensjonen 1325, og til å fremme kvinnelige ledere innen fredsbevarende arbeid og konfliktløsning. Noen jenter og kvinner har fått delta i internasjonale fora som FN og AU. Der driver de påvirkningsarbeid for å følge opp FN-resolusjon 1325 ikke bare i Sør-Sudan, men også globalt.  

I 2018 samarbeidet FOKUS med Fellesrådet for Afrika om programmene drevet av WIPC. Fra 2019 har FOKUS hatt programsamarbeid direkte. Fra 2019 til 2022 har programmet et budsjett på 2 millioner årlig med støtte fra Norad.

 

Kvinner som deltok på workshop i regi av WIPC i 2019. Foto: WIPC

 

 

Lokale partnerorganisasjoner i Sør-Sudan