Utlysing av informasjonsmidler til FOKUS medlemsorganisasjoner 2020

Publisert: 26.03.2020    Redigert: 26.03.2020

Formålet for informasjonsstøtten er å øke og synliggjøre kvinneorganisasjonenes engasjement i internasjonale kvinnespørsmål. Samtidig skal støtten bidra til en styrket fokusering og økt bevissthet i befolkningen om saker av betydning for kvinner i et globalt perspektiv.

Vi oppfordrer organisasjoner til å gå sammen om å søke støtte.

Støtte til informasjonsvirksomhet i Norge vil bli gitt på følgende vilkår:

 • Informasjonstiltaket det søkes om støtte til skal bidra til:
  • Å synliggjøre problematikken vold mot kvinner i et internasjonalt perspektiv ved å belyse ulike problemstillinger rundt temaet vold mot kvinner med den hensikt å bidra til mer og bedre kunnskap.
  • Arrangementer med tema Beijing +25 for å synliggjøre hvor langt vi har kommet siden FNs Kvinnekonferanse i Beijing i 1995 og utfordringer vi står overfør.
  • Bred demokratisk deltakelse. Det oppfordres til at organisasjoner samarbeider og at miljøer utenfor Oslo og de store byene deltar i arbeidet, slik at det kan skapes landsomfattende engasjement.

Kriterier:

 • Informasjonstiltaket skal finne sted i Norge og må foregå i 2020.
 • Tiltak på vold mot kvinner i et internasjonalt perspektiv, som det søkes om støtte til skal være relatert til 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner 25. november – 10. desember.

Tiltak som foregår utenom dette tidsrommet, men som likevel kan relateres til kampanjen, vil bli vurdert sekundært.

 • Tiltak på Beijing +25 kan foregå hele året
 • Søknaden skal gjennom hovedorganisasjonen. Distriktslag kan ikke søke støtte direkte hos FOKUS.

Søknad om informasjonsstøtte utfylles på vedlagte skjema utarbeidet av FOKUS:

 • Del 1 – Søknad om informasjonsstøtte skal inneholde konkret og utfyllende informasjon om tiltak(ene) det søkes støtte om, inkludert et budsjett for tiltaket (det vil si samlet kostnadsoversikt og finansieringsplan).
 • Del 2 - Organisasjonsoppgave skal inneholde opplysninger om organisasjonen(-e). (Del 2 fylles ut kun når organisasjonen søker for første gang eller hvis det er behov for oppdateringer).

Det kan legges ved tilleggsinformasjon i søknaden.

Søknadsfrist er 20. april 2020.

Informasjonstiltaket det søkes om støtte til må være avholdt innen 15. desember det året søknaden gjelder med mindre ikke annet er avtalt.

Organisasjonen forplikter seg til å rapportere til FOKUS på eget skjema, innen én måned etter at arrangementet er avholdt. Rapporten skal inneholde beskrivelse av møtets/tiltakets innhold, form og omfang, planer for oppfølging, antall deltakere og regnskapsoversikt med originalbilag eller revisorerklæring. Organisasjoner som ikke overholder frist for innlevering av regnskap og rapport vil ikke motta støtte ved neste søknadsrunde.

Organisasjonen forplikter seg til å informere FOKUS så raskt som mulig dersom informasjonstiltaket ikke gjennomføres som planlagt. Eventuelle ubrukte midler bes tilbakeført til FOKUS umiddelbart.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

La nueva revista de FOKUS Colombia resalta los derechos de las mujeres y las mujeres activistas en Colombia

Last ned