Feiring av Den internasjonale kvinnedagen i Tanzania: Kvinner går i tog for bedre rettigheter. Foto: UN Women Tanzania/Deepika Nath.

Tekst:

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, Agnete Strøm, internasjonalt utvalg i Kvinnefronten og Martha Jerome, leder i Women’s Promotion Centre, Tanzania.

Publisert: 2017-09-28     Redigert: 2022-05-20

Denne kronikken sto på trykk i Dagbladet, 28. september 2017.

 

«Det har blitt vanskeligere nå. Det politiske klimaet har endret seg. Det er ikke lenger like trygt å snakke åpent om at kvinner skal ha rett til seksualopplysning og trygge aborter.»

Dette er tilbakemeldinger vi får fra våre ansatte og aktivister som jobber med å bekjempe de mange dødsfall som skjer som følge av Tanzanias restriktive abortlovgivning. Med støtte fra FOKUS og Kvinnefronten, arbeider Women’s Promotion Centre (WPC) blant annet med å styrke kvinners tilgang til trygge aborter, til helsetjenester etter utrygge aborter samt til seksualundervisning og prevensjon. Det er ikke lett. Siden desember 2016 har vi observert et tilbakeslag for kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter. Forkjempere for abortrettigheter og helsearbeidere utsettes også for trusler fra høytstående regjeringsmedlemmer.

I Tanzania er abort tillatt bare om kvinnens liv og helse står i fare. Men strenge lover fører ikke til færre aborter. Tvert imot viser forskning at komplikasjoner som følge av utrygge aborter er en av de vanligste årsakene til at kvinner i Tanzania dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Utrygge aborter utføres ofte under uhygieniske forhold og med svært smertefulle metoder. For eksempel får kvinner injisert vaskemiddel, klorokin, aske og ulike typer urter i livmoren. Behovet for mer kunnskap er stort, særlig i landdistriktene.

FOKUS har i mange år arbeidet for at kvinner i utviklingsland skal få bestemme over egen kropp.

I dag, 28. september, er internasjonal merkedag for å markere at kvinner skal ha tilgang til trygge aborter. Det ligger i kjernen av en feministisk utviklingspolitikk at kvinner andre steder i verden skal ha et like sterkt vern av sine menneskerettigheter som norske kvinner. Særlig gjelder dette i forhold til seksualitet og reproduksjon. Det er ikke mulig å sikre at kvinner får like mye politisk og økonomisk innflytelse som menn hvis de ikke får eie sin egen kropp. Det er like sant i Norge som i Tanzania. Derfor går FOKUS, Kvinnefronten og WPC sammen om et enkelt budskap: Det er helt eksistensielt for et menneske å kunne bestemme om, når og hvor mange barn man vil ha. Hvis ikke er det selve livet som står på spill når kvinner søker utrygge aborter.

Behovet for kunnskap og beslutningspåvirkning har ikke blitt mindre som følge av et endret politisk klima – globalt og nasjonalt. Noe av det første Trump-administrasjonen foretok seg var å reversere den framgangen vi har sett for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse. Gjeninnføringen av det den såkalte «global gag rule», på norsk «munnkurvregelen», har ført til at USA har kuttet støtte til alle organisasjoner som informerer om eller utfører trygge aborter utenfor USA.

Dette burde bekymre utenriksminister Børge Brende og hans kommende arvtaker. Den norske regjeringen har vektlagt utdanning og helse som satsingsområder i utviklingspolitikken. Det de også da må vite, er at mange av jentene som regjeringen er opptatt av at skal få utdanning, faktisk nektes skolegang fordi de nektes retten til å bestemme over egen kropp.

En studie fra Center for Reproductive Rights viser at mer enn 55.000 gravide jenter i Tanzania har blitt utvist fra skolene de har gått på de siste ti årene. WPC kjenner også til eksempler på at kvinner som har født ikke får lov å fortsette sin skolegang. I tillegg til juridiske rettigheter er mangel på en god, kunnskapsbasert seksualundervisning et hinder for at jenter og kvinner kan treffe valg som gjør det mulig å kombinere familieplanlegging med jobb og utdanning.

Dette tilbakeslaget under Trump står i direkte motsats til offisiell norsk utviklingspolitikk, og truer dessuten realiseringen av FNs bærekraftsmål i forhold til helse, fattigdomsbekjempelse, utdanning og likestilling. Skal norsk utviklingspolitikk være effektiv, må det – som tidligere anført av FOKUS – ikke bare flere penger på bordet for å bøte på kuttene til Trump-administrasjonen, men Norge må også bruke sine diplomatiske forbindelser til å sikre at kvinner i utviklingsland får tilgang til seksualopplysning, prevensjon, trygge aborter og god behandling etter utrygge aborter.

Norge har lenge vært ledende som internasjonal forkjemper for kvinners rettigheter i utviklingspolitikken.

Selv om mye er ugjort og FOKUS og Kvinnefronten er utålmodige, vil vi rose regjeringen for deres engasjement for kvinnehelse. Ikke minst ser vi det som positivt at Norge under giverkonferansen i Brussel i fjor la 85 millioner kroner på bordet for å motvirke kuttene etter «the global gag rule».

Men Norge var ikke noe foregangsland. Faktisk ga alle andre nordiske land betydelig mer – Sverige hele 200 millioner kroner. 

FOKUS har tidligere påpekt at det ikke er nok penger til å veie opp for Trumps kutt. Med et nytt statsbudsjett rett rundt hjørnet har den norske regjeringen mulighet til igjen å markere seg som et foregangsland som ser at likestilling i utviklingspolitikken handler om realisering av rettigheter – ikke stykkevis og delt, men som et integrert hele. Innsats for helse og utdanning må ses i sammenheng med bekjempelse av kjønnsstereotypier og kulturelle praksiser som hindrer kvinner i å utvikle seg og gjøre selvstendige valg.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned