Gammeldags om likestilling

Publisert: 24.04.2017    Redigert: 13.09.2017

Rett før påske presenterte utenriksministeren en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål for 2030. 

Les utviklingsmeldingen herFelles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk.

Mandag 24. april var det Stortingshøring av utviklingsmeldingen. I høringen understrekte FOKUS at det er positivt med egen melding om hvordan de ulike delene av norsk utviklingspolitikk henger sammen, men etterlyste en tydeligere og mer moderne kvinne- og likestillingsprofil.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor likestilling ikke er definert som ett av de områdene der Norge har særlige forutsetninger for å gjøre en forskjell, påpeker daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad.

Satsing på kvinner og likestilling er synlig innenfor helse og utdanning. Men når det kommer til energi, næringsliv eller klima- og skog, forsvinner kjønnsperspektivet.

– ­Det er skuffende gammeldags og befester tradisjonelle oppfatninger om hvor likestilling er relevant, sier Lindstad.

Hun legger til at FOKUS er overrasket over at regjeringen ikke fremmer bruk av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) i utviklingspolitikken, gitt Norges pådriverrolle for å få disse vedtatt i utgangspunktet. Norge bør tydelig stille krav til at norske selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger av konsekvenser for menneskerettigheter i forkant av investeringer og etableringer og at det rapporteres på dette, også på kjønn. 

– Kvinner og menn påvirkes ulikt av en investering, og uten å legge en analyse av maktforhold til grunn, kan et selskap bidra til å forsterke kjønnsdiskriminering. Dette bør i aller høyeste grad også Norfund være opptatt av, mener Lindstad.

FOKUS er tilfreds med at forsvaret for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter har høy prioritet. Dette er spesielt aktuelt etter at president Trump innførte den såkalte «munnkurv-regelen» for amerikansk bistand, der forutsetningen for å bli vurdert som mottaker er at organisasjonen verken tilbyr eller informerer om abort.

– Utenriksministeren er befriende tydelig på hvor Norge står i disse spørsmålene. Utfordringen er likevel å mobilisere nok økonomiske ressurser til at kvinner og jenter som trenger det ikke risikerer liv og helse når de tar abort, sier Lindstad.

Gro Lindstad og Anita Sæbø representerte FOKUS under høringen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 15. juni er satt som foreløpig dato for behandling i Stortinget.

Publikasjoner

Global Gender Gap Report 2017

Last ned

Nuevo Informe sobre la 1325 en Colombia

Last ned

NORSK SKYGGERAPPORT TIL KVINNEKONVENSJONEN 2017

Last ned