Publisert: 2017-01-18     Redigert: 2022-05-20

FOKUS har siden 2011 hatt et program om kvinner fred og sikkerhet i Sri Lanka og Colombia, basert på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, og påfølgende resolusjoner. Målet er å øke kvinners deltagelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og styrke beskyttelse av kvinners i konflikt- og postkonfliktsituasjoner.

Kvinner har vært lite involvert i politiske prosesser i både Colombia og Sri Lanka, og begge land har gjennomgått konflikter med høy grad av kjønnsbasert vold innenfor sterkt patriarkalske strukturer.

Etter fem års innsats i Colombia og Sri Lanka, ønsket FOKUS en ekstern gjennomgang av resultatene. Evalueringen, som ble gjort av SCANTEAM, skal bidra til å videreutvikle og forbedre programmet og overføre erfaringer til andre prosjekter.

Totalt har 24 lokale organisasjoner i Colombia og Sri Lanka vært del av FOKUS-programmet.

Hovedfunn

SCANTEAM konkluderer med at FOKUS sitt 1325-program har bidratt til økt deltakelse av kvinner i fredsarbeidet. Det har også bidratt til oppmerksomhet om seksuell vold, behovet for beskyttelse av sivilbefolkningen, og tiltak for å hindre at konflikter skal blusse opp på nytt.

Stor vekt på opplæring av kvinner med ulike bakgrunn har gitt eierskap til FNs resolusjoner om kvinner og fred og sikkerhet og hva det betyr i praksis for vanlige kvinner. Ved å skape møteplasser for ulike organisasjoner, har programmet bidratt til kunnskapsutveksling og koordinering av innsatsen. Dette har særlig vært viktig i Colombia.

Programmet og partnere blir berømmet for å fremme synet på kvinner som likeverdige og viktige aktører for å skape fred. 

Colombia

Etter over 60 år med krig og konflikt, over 300 000 drepte, 45 000 forsvunne og nærmere 7 millioner flyktninger og internt fordrevne, ble endelig en fredsavtale signert i 2016. Fredsprosessen ble belønnet med Nobels fredspris til president Santos.  

Prosessen har vært unik i anerkjennelsen av kvinners erfaringer i krig og kvinner som likeverdige deltakere i fredssamtalene. FOKUS har arbeidet systematisk med dette.
Programmet har i stor grad bidratt til at kvinners særskilte krav har blitt inkludert i fredsavtalen mellom myndighetene og FARC-EP. Partnerorganisasjonenes innsats har også ført til at seksuell vold i konflikten har bitt anerkjent som en alvorlig forbrytelse som det ikke vil gis amnesti for.

I de områdene hvor FOKUS har jobbet, synes økt bevissthet om kvinners ulike erfaringer og behov under og etter konflikter. Partnerorganisasjonene har blitt styrket til å kunne drive påvirkningsarbeid overfor regjeringen, og flere ble invitert til å presentere sine krav under fredsforhandlingene på Cuba.

Evalueringen peker på betydningen av dialog og samarbeid med myndighetene i overgangen fra krig.

Sri Lanka

Etter mer enn 25 år med borgerkrig, ble Tamiltigrene (LTTE) bekjempet militært, og krigen ble offisielt avsluttet i 2009. Mange hevder at forsoningsarbeidet ikke har vært prioritert høyt nok i etterkant. FOKUS har arbeidet for at kvinner skal bli hørt og kunne delta.

Kvinner fra forskjellige etniske grupper har kommet sammen og delt sine erfaringer. Dette har vært et viktig steg for forsoning i landet, et steg initiert av kvinnene. Rapporter, publikasjoner ol. har skapt et rom for kvinner til å heve sin stemme, og har gitt kvinner på grasrota en plattform for å åpent si sin mening og komme med sine anbefalinger.

Kvinner som er overlevende fra krigsrelatert vold har blitt ledere i nasjonale og lokale overgangsprosesser. Kvinner som gjennom programmet har fått opplæring i SR 1325, menneske,- og kvinnerettigheter har etablert lokale nettverk med offentlige tjenestemenn og andre representanter fra det sivile samfunn som sammen  jobber for krigsutsatte kvinners rettigheter. I et hierarkisk samfunn som Sri Lanka er det bemerkelsesverdig at statlige ansatte vil sitte side om side med fattige landsbykvinner for opplæring, og like bemerkelsesverdig at de fortsetter å samarbeide frivillig i et nettverk etter at treningen er ferdig. Kvinner som har vært del av programmet har deltatt aktivt, og fått viktige koordineringsroller, i konsultasjonsprosesser om ny grunnlov og overgangsrettferdighet som har blitt initiert av regjeringen.  Flere kvinner som har vært del av programmet har også stilt opp i lokale valg.

Det har også blitt etablert et godt samarbeid mellom det lokale FOKUS-kontoret og departementet for Kvinner og barn. FOKUS-kontoret har blant annet fått i oppdrag å skrive utkastet til den nasjonale handlingsplanen for kvinneledede hushold. Dersom disse planene blir implementert, kan det føre til store forbedringer av mange kvinners hverdag.

Anbefalinger for veien videre

I tillegg til å se på oppnådde resultater, presenterer evalueringsrapporten også flere anbefalinger til FOKUS:

  • Posisjoner programmet i Colombia som et kunnskaps nav for rettighetsbasert kjønnstilnærming til fredsavtalen og for post-konflikt. Bl.a. gjennom å utvikle pedagogiske verktøy for å spre kunnskap om fredsavtalen og muligheter for kvinners deltakelse. Ved å overvåke fredsavtalen fra et rettighets-, og 1325 perspektiv. Og ved å dokumentere og forske på seksuell vold i løpet av konflikten, for å bringe denne informasjonen til sannhetskommisjonen som skal bli etablert i henhold til fredsavtalen.
  • Utarbeid en overordnet påvirkningsstrategi for hele programmet som inkluderer dialog, påvirkningsarbeid, folkelig mobilisering og opplæring, etablering av strategiske allianser med myndigheter og andre viktige aktører.
  • Undersøk muligheten for å i større grad inkludere menn, gutter og personer med funksjonsnedsettelse i programmet.

FOKUS har tatt alle anbefalingene til etterretning, og vil utarbeide en egen oppfølgingsplan for å implementere anbefalingene og jobbe videre med forbedring av resultater i de to landene fremover.

Publikasjoner

SheDil Index Report - Reference list

Last ned

FOKUS kommentarer til handlingsplanen og evalueringen

Last ned