Behovet for tydelig kvinne- og likestillingsprioritering i statsbudsjett 2021
Illustrasjonsbilde av Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Tekst:

Gro Lindstad (daglig leder i FOKUS) og Sylvi Graham (styreleder i FOKUS)            

Publisert: 27.08.2020    Redigert: 19.10.2020

Året har blitt svært annerledes enn det vi så for oss. Markeringen av Beijing +25 under FNs Kvinnekommisjon i mars ble avlyst for de aller fleste av oss, møte i Mexico City i juni og Global Summit i Paris i juli – som var årets viktige møteplasser for å trekke arbeidet med kvinner og likestilling fremover mot oppfyllelse av handlingsplanen fra Beijing i 1995 – har blitt foreløpig utsatt til neste år. Høynivådagen med tema kvinner og likestilling, som skulle finne sted under åpningen av FNs Generalforsamling nå i september er gjort om til et webmøte.

FOKUS har siden COVID-19 ble del av livene våre og hverdagen vår sette hvordan dette rammer kvinner og jenter over hele verden. COVID-19 er kjønnsblind, men er på ingen måte kjønnsnøytral. Allerede i mars begynte vi å få meldinger om at kvinneorganisasjoner og hjelpetelefoner hadde sterk økning i henvendelser fra kvinner og jenter om vold og overgrep, når de satt innestengt med overgriper på grunn av koronarestriksjoner. Dette har fortsatt gjennom disse månedene. Mange steder i verden har ikke kvinner og jenter noen å rapportere til.

Globalt utfører kvinner tre ganger så mye ubetalt omsorgsarbeid som menn. Når helsesystem overbelastes og mer pleie og omsorg må skje hjemme, er det i all hovedsak kvinner som må ivareta dette. Kvinner har også i mange land mindre tilgang til helsevesen og tjenester og mangler ofte helseforsikring eller økonomisk mulighet til å betale for helsetjenester.

Det som nå skjer med verdensøkonomien har en svært alvorlig kjønnskonsekvens. I Asia jobber 95 prosent av kvinner i uformell sektor, i Afrika sør for Sahara er tallet 89 prosent

og i Latin-Amerika og Karibia er det 59 prosent. Dette er kvinner som jobber som gateselgere i sine små boder og selger grønnsaker og frukt, lager og selger mat. De utgjør den store andelen av småbønder, de som jobber hjemmefra eller har timebasert arbeid. De har i all hovedsak lønnen sin utbetalt daglig avhengig av hvor mye de klarer å tjene eller produsere. De har ingen form for sosialt sikkerhetsnett.

I flere land har FOKUS også fått tilbakemelding om at kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter forsøkes svekket, ved at tilgang til helsetjenester, prevensjon, mulighet for abort og mulighet for god oppfølging av svangerskap nedprioriteres eller forsøkes bortprioritert.

Tidlige tall og beregninger viser at opp mot 113 000 kvinner i lav- og mellominntektsland kan miste livet grunnet kutt i svangerskapsomsorg. Stipuleringer som er gjort tyder på at så mange som 49 millioner kvinner vil miste tilgang til prevensjonsmidler, og det igjen vil kunne føre til 15 millioner uplanlagte svangerskap.

FNs Bærekraftsmål skal oppfylles innen 2030, og i alle bærekraftsmålene ligger det mål og indikatorer knyttet til kvinner og jenter og likestilling. Mål 5 er jo viet kun til kvinner og jenter og likestilling.

Vi skal jobbe sammen også de neste 9 årene for å nå målet om å ikke la noen bli glemt/utelatt/nedprioritert uten rettigheter eller like muligheter og rettigheter.

I den situasjonen vi nå er i med en global pandemi er det krevende å prioritere og mange som ønsker oppmerksomhet, midler og prioritering. I en slik situasjon, og med sterk og tydelig dokumentasjon som både vi fra sivilt samfunn og ulike forskere har jobbet med de siste månedene, ber FOKUS regjeringen tydelig prioritere kvinner og likestilling i utenriks – og utviklingsbudsjettet for 2021. 50 prosent av jordens befolkning er i ferd med å få mange rettigheter svekket og livssituasjon svekket økonomisk, helsemessig, rettighetsmessig og prioriteringsmessig.

Det krever en innsats, som Norge kan og må gjøre. På vei inn i en rolle i FNs Sikkerhetsråd har Norge muligheter til å vise at den likestillingsplattformen kampanjen har vært drevet på har større rekkevidde enn kun rollen i Sikkerhetsrådet. Mange land vil måtte gjøre stramme økonomiske kutt, uten å være i den heldige økonomiske situasjonen vi er i her i Norge. Da kan regjeringen på vei inn i sin siste budsjettkonferanse før statsbudsjett ferdigstilles gjøre grep for å vise at kvinner og likestilling må ha høy prioritet for at vi skal bidra til sideeffektene av koronapandemien.

Det trengs tydelig prioritering og mer midler til:

  • Arbeid med all vold mot kvinner
  • Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
  • Kvinners økonomiske rettigheter og støtte til arbeidstiltak
  • Prioritering av støtte til kvinneorganisasjoner som jobber på grasrotnivå, og som vet hvor skoen trykker. Det har vært en svekking av støtte til kvinneorganisasjoner som har foregått over en årrekke
  • Økt støtte til UN Women, slik at det universelle mandatet kan ivaretas.

 

 

Publikasjoner

Fokus Women Colombia Magazine (English)

Last ned

La Nueva revista de FOKUS Colombia

Last ned

La situación de las defensoras de Derechos Humanos después del Acuerdo de Paz

Last ned

Regjeringens innsats for å fremme kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt 2017-2021

Last ned