FOKUS etterlyser gjennomføring av handlingsplan
I desember inviterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide sivilt samfunn til et møte for å diskutere handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling. Daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, oppfordret til mer og bedre bruk av sivilt samfunn i det videre arbeidet med handlingsplanen. Foto: FOKUS/Borghild Berge.

Publisert: 21.12.2017    Redigert: 21.12.2017

FOKUS vil gjerne berømme utenriksministeren for å invitere til møte med sivilt samfunn for å gjøre opp status for gjennomføringen av Frihet, makt og muligheter – den norske handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020.

– Planen inneholder gode tematiske prioriteringer og vi har lagt merke til at den nye utenriksministeren har engasjement for kvinners rettigheter. Vi vil gjerne oppfordre til mer og bedre bruk av sivilt samfunn i det videre arbeidet med handlingsplanen, sier Lindstad.

I forkant av møtet skrev FOKUS et brev til utenriksministeren med våre innspill under hvert av de fem punktene som utgjør strukturen for gjennomføring av handlingsplanen:

  1. Likestilling for utvikling-programmet (LIKE) skal ifølge handlingsplanen bygge kapasitet i samarbeidsland basert på norsk erfaring og kompetanse og utfordre strukturelle barrierer til likestilling i tråd med bærekraftsmålene. I fjorårets budsjettproposisjon ble programmet omtalt som ett av hovedtiltakene for å omsette handlingsplanen til resultater. Vi etterlyser framdrift i etableringen av det som burde være et flaggskip for norsk utviklingspolitikk, nemlig likestilling. Vi vil også påpeke at vi mener at det er en stor svakhet at programmet ikke inneholder en sterkere sivilsamfunnskomponent.
  1. Pådrivergruppen for likestilling ble opprettet som ledd i gjennomføringen av handlingsplanen, men etter det FOKUS erfarer har det vært liten aktivitet i denne gruppen. Vi har heller ikke sett mye til pådriverarbeidet fra medlemmene av gruppen, men tar høyde for at det kan ha skjedd mye arbeid som ikke vi er kjent med. Også her mener FOKUS at det er en svakhet at ingen av de norske sivilsamfunnsorganisasjonene som arbeider med likestilling og kvinners rettigheter internasjonalt er representert i pådrivergruppen. Kvinneorganisasjoner og organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter og likestilling har kunnskaper og perspektiver som trengs i en faglig dialog.

 

  1. Møteplasser utgjør et sentralt punkt i strukturen for gjennomføring, og i handlingsplanen heter det at det skal arrangeres et årlig seminar for relevante aktører for å gjøre opp status for gjennomføring, i tillegg til andre møteplasser når det er relevant. FOKUS mener at det har vært for få møteplasser for å diskutere handlingsplanen, og at det er blitt satt av for kort tid til reell diskusjon i de to møtene som har vært eller er under planlegging. Videre vil vi gjerne påpeke at avgjørelsen om å ikke lenger arrangere en årlig kontaktkonferanse forut for CSW fra og med 2018 bidrar til å ytterligere innskrenke kontaktpunktene mellom myndigheter og sivilt samfunn på feltet likestilling og kvinners rettigheter.

 

STØTT FOKUS I KAMPEN FOR KVINNERS RETTIGHETER

 

BLI FAST GIVER

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FOKUS/Borghild Berge.
  1. Budsjettet for implementering av handlingsplanen er utfordrende å overvåke, ettersom det ikke oppgis tydelige budsjettmål i handlingsplanen. Det samme gjelder for Utenriksdepartementets budsjettproposisjon for 2018, ettersom mye av kvinnebevilgningene gis til tiltak som kun har som delmål å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Det er positivt at bevilgningen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter økes, det er et felt som trenger sterke pådrivere og støttespillere. Samtidig er vi bekymret for at kvinnebevilgningen som helhet ikke er blitt styrket ytterligere i en tid da kvinneorganisasjoners handlingsrom er under press. Særlig er situasjonen alvorlig for kvinneorganisasjoner på grasrotnivå i utviklingsland. Da Norad utlyste midler til sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingsland som arbeider med å styrke kvinners rettigheter, mottok de over 800 søknader. FOKUS har fått signaler om at en lignende utlysning ikke vil finne sted i 2018, noe vi stiller oss kritiske til med tanke på at kvinneorganisasjoner på grasrotnivå har et stort behov for finansiering.

 

  1. Resultatrapporteringen knyttet til handlingsplanen er vanskelig å evaluere uten et resultatrammeverk med operasjonaliserte mål. Vi oppfordrer Utenriksdepartementet til å utarbeide et resultatrammeverk med klare mål og indikatorer for hvert av de fem tematiske satsningsområdene. FOKUS vil gjerne også foreslå å få på plass årlige rapporter om Norges gjennomføring av handlingsplanen, slik som er gjort for handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet 2015-2018. Vedlagt følger et notat med spørsmål fra FOKUS til de ulike tematiske prioriteringene i handlingsplanen og hvordan de er fulgt opp i praksis.

 

FOKUS la også ved et notat med spørsmål til de ulike tematiske prioriteringene og hvordan de er fulgt opp i praksis. Les hele notatet her.

Publikasjoner