Publisert: 2021-04-13     Redigert: 2022-05-20

Det tok sin tid, men for første gang kan selskap bli pålagt å gjennomføre menneskerettsfokuserte aktsomhetsvurderinger – det sentrale verktøyet UNGP anbefaler bedrifter å ta i bruk. Med dette er Norge atter en gang blant de fremste i arbeidet for ansvarlig næringsliv.

Dette er gode nyheter for de selskapene som allerede er godt i gang med systematisk arbeid for å sikre at virksomheten deres ikke går utover arbeidere og lokalsamfunn, i leverandørkjeden eller i egen drift. Det er også et tydelig signal til resten om at respekt for menneskerettigheter vil være en integrert del av fremtidens næringsliv. Det er også gode nyheter for de mange millioner som er knyttet til den globale økonomien, enten det er som arbeidere, leverandører eller lokalbefolkning i nærheten av produksjon eller uttak av naturressurser.

Lovforslaget legger et viktig grunnlag for arbeidet med det som er den viktigstejobben; å sørge for at alle som arbeider i globale leverandørkjeder har arbeidsvilkår som gjør dem i stand til å skape et tilfredsstillende liv for seg og sine familier, og at naturressursene kan forvaltes i tråd med FNs 17 bærekraftsmål, til beste for mennesker og miljø.

Regjeringen skal ha ros for å bruke både pisk og gulrot. Krav er nødvendig for å sette en minstestandard, og opplæring og informasjon må til for å gjøre det enklest mulig for bedriftene å møte kravet om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. At Forbrukertilsynet har mandat til både å kontrollere og gi bøter er derfor på sin plass.

Lovforslaget pålegger alle større bedrifter å informere offentlig om egne retningslinjer, intern organisering, risiko og tiltak knyttet til de menneskerettslige aktsomhetsvurderingene. Dette er i tråd med anbefalingen fra KAN – Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv som FOKUS er en del av, om en offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres. 

Alle bedrifter som er omfattet av lovforslaget bør klare å etterkomme kravene som ligger der. Ingen kan garantere at det ikke finnes risiko for at virksomheten deres har negative konsekvenser i leverandørkjedene eller for lokalsamfunn. Men alle kan bestemme seg for å gjøre så godt de kan. Og det finnes hjelp å få.

FOKUS har utviklet verktøyet SheDil for nettopp dette førmålet: å gjøre det enklest mulig for bedrifter å få på plass gode systemer, retningslinjer, risikoforståelse og rutiner for å unngå og motvirke negative konsekvenser av forretningsdriften. OECD FAO anbefaler SheDil som et nyttig verktøy for å sikre kjønnsdimensjonen i arbeidet med ansvarlig næringsliv. SheDil er utviklet spesifikt for å redusere kjønnsbasert diskriminering og sikre kvinners rettigheter, men berører like fullt alle de sentrale elementene i en bredere aktsomhetsvurdering. FOKUS står mer enn klar til å bistå bedrifter og andre i dette viktige arbeidet.

 

Om lovforslaget:

Den årlige plikten til å gjennomføre, og offentliggjøre, aktsomhetsvurderinger gjelder for større virksomheter som er omfattet av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene i to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt på over 70 millioner kroner

  2. Balansesum over 35 millioner kroner

  3. Minst 50 årsverk i snitt gjennom regnskapsåret

Morselskap regnes som større virksomheter dersom vilkårene for mor- og datterselskap er oppfylt samlet sett.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres i tråd med OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Det andre hovedpunktet i lovforslaget omhandler forbrukere sin rett til informasjon om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten.

Det er lagt opp til at Forbrukertilsynet skal sørge for at både pisk og gulrot blir tatt i bruk. Tilsynet får ansvar for veiledning og å påvirke selskaper til å innrette seg etter loven, samt mandat til kontroll og bøtelegging dersom det ikke skjer.

Les hele lovforslaget her

NÅR DU HER

Publikasjoner

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Last ned

Removing Barriers and Increasing Access to Sexual and Reproductive Health and Rights for Women in Latin America

Last ned

Removing Barriers: Improving Access to Women's and Girls' SRHR in Ethiopia and Kenya (2019-2021)

Last ned