Publisert: 2021-03-19     Redigert: 2022-05-20

40% av arbeiderne i landbruket er kvinner. De er ofte overrepresenterte i jobber med dårlige arbeidsforhold, mangler sosiale velferdsordninger som sykepenger og pensjon, og er offer for lønnsdiskriminering. Kvinner er utsatt for diskriminering langs flere dimensjoner, inkludert begrenset adgang til eierskap og kontroll av land, manglende adgang til finansielle tjenester og formelle markeder, og tilgang til klageinstanser og oppreisning for brudd på rettighetene deres.

Som OECD-FAO skriver har bedriftene i landbrukssektoren en svært stor mulighet til å bidra til likestilling gjennom å bekjempe dagens ulikheter i sektoren. Dette vil være viktig bidrag til å nå bærekraftsmål 5: likestilling mellom kjønnene.

 


«Vi i FOKUS er glade for at OECD og FAO løfter fram viktigheten av å ivareta kvinners og jenters rettigheter i landbruket som en integrert del av ansvarlig næringslivspraksis. Og det er godt å se at våre anbefalinger er inkludert i veiledningen. Vi er også glade for fokuset på mulighetene næringslivet har til å bidra og rettledning på hvordan det skal gjøres. Vi setter selvsagt også pris på at FOKUS’ egenutviklede verktøy, SheDil, blir løfter fram i OECD FAOs veileder som et hjelpemiddel som konkretiserer OECDs veiledning på feltet.»

- Per N. Bondevik, seniorrådgiver i FOKUS.


 

Gjennom medlemskapet i OECD Watch, og i direkte kontakt med OECDs arbeid med ansvarlig næringsliv («Responsible Business Conduct»), er FOKUS tett på utviklingen av OECD sine retningslinjer og veiledning. Dette gir gode muligheter til å kunne påvirke det globale arbeidet for en rettferdig næringssektor, med kjønnsperspektivet i sentrum, noe som gjenspeiles i denne publikasjonen.

Last ned OECDs veileder her.

 

For mer informasjon om SheDil, kontakt seniorrådgiver Per N. Bondevik på shedil@fokuskvinner.no eller pb@fokuskvinner.no.

Du kan også besøke nettsiden: https://shedil.org/ 

Publikasjoner

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Last ned

Removing Barriers and Increasing Access to Sexual and Reproductive Health and Rights for Women in Latin America

Last ned

Removing Barriers: Improving Access to Women's and Girls' SRHR in Ethiopia and Kenya (2019-2021)

Last ned