Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Foto: Sidsel E. Aas

Utdanning og opplæring av kvinner

Internasjonale statistikker viser at én av fem jenter som begynner skolen i utviklingsland, ikke fullfører skolegangen. Rett til utdanning er et av de viktigste midlene for å oppnå likestilling mellom kjønnene.

På verdensbasis er 609 millioner barn i skolealder innskrevet i skolen, men det er ifølge Department for International Development (DFID) fortsatt rundt 75 millioner barn som ikke er innskrevet i skolen. Jenters skoledeltagelse har økt betydelig de siste mange årene og er blant det av tusenårsmålene som ligger best an. Jenters skoledeltagelse (i forhold til gutter) i grunnskolen har økt fra 88 prosent i 1997 til 97 prosent i 2006.

Det sies at kunnskap er makt. Med kunnskap kan man som menneske bedre analysere og forstå verden rundt seg. Kunnskap gjør oss i stand til å påvirke våre medmennesker og til å delta i det politiske livet. Utdanning viser seg ofte å være en forutsetning for at kvinner og jenter gjøres i stand til å treffe beslutninger som angår deres helse og livskvalitet. Å gi kvinner muligheten til å lære å lese og skrive styrker kvinners samfunnsdeltagelse. Det er mange gode grunner til å satse på utdanning som middel til å oppnå likestilling og andre utviklingsmål. Jenter som får utdanning:

• Bidrar til å skape en bedre tilværelse for seg selv og sine familier

• Får bedre helse og blir bedre i stand til å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer

• Har mindre sannsynlighet for å gifte seg som tenåringer og stifte familie for tidlig

• Kan bedre beskytte seg og sine barn mot vold, overgrep, utnytting eller trafficking

• Har sunnere svangerskap og mindre sannsynlighet for å dø i barsel

• Har færre og friskere barn

• Er i mindre grad utsatt for kjønnslemlestelse eller blant generasjonen som viderefører skikken til andre jentebarn

• Er mer aktive i sine lokalsamfunn

Kort oppsummert kan utdanning, i kombinasjon med endring av andre maktstrukturer og økonomiske forhold, gi kvinner bedre tilgang til ressursene de trenger for å bygge en lysere økonomisk fremtid for seg selv og sine samfunn. Likeverdig tilgang til og oppnåelse av pedagogiske kvalifikasjoner er nødvendig for at flere kvinner skal kunne bli agenter for forandring. .  Investering i formell og ikke-formell utdanning og opplæring for jenter og kvinner er et av de beste midlene for å oppnå utvikling og økonomisk vekst som er både vedvarende og bærekraftig.


Handlingsplanen fra Beijing (1995)

1. Sikre lik tilgang på utdanning og opplæring på alle nivåer

2. Sikre leseferdigheter for alle kvinner ved særlig satsing på utsatte grupper av kvinner og tiltak for å hindre at kvinner faller fra underveis.

3. Forbedre kvinners tilgang på yrkesrettet opplæring og videreutdanning inkludert vitenskap og teknologi.

4. Utvikle undervisnings- og opplæringstilbud som er kjønnssensitive og ikke-diskriminerende.

5. Finansiere og overvåke reformer i undervisningssektoren.

6. Fremme livslang utdanning og læring for kvinner.