Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Foto: Sidsel E.Aas

Tema

FOKUS’ overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør.

FOKUS baserer sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 (The Beijing Declaration and Platform for Action).

De 12 områdene i handlingsplanen fra Beijing utgjør den overordnede tematiske rammen for FOKUS’ virksomhet og danner grunnlaget for våre temasider. 


For perioden 2012-2016 har FOKUS valgt å arbeide strategisk med følgende temaer:

- Kvinner og klima
- Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
- Kvinner, fred og sikkerhet
- Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter
- Kvinners politiske deltakelse og rettigheter
- Vold mot kvinner: kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, handel med kvinner