Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Ikke et valg- ikke arbeid

Lone Alice Johansen i New York

FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.

27.03.2017 Av: Lone Alice Johansen, seniorrådgiver Krisesentersekretariatet

Både seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, menneskehandel og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn over hele verden. FNs kvinnekommisjons hovedtema i år, kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring, åpner også opp for at bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel settes på dagsorden.

– Prostitusjon er ikke en jobb

Sveriges likestillingsminister Åsa Regnér var tydelig under sitt offisielle innlegg den første uken av kvinnekommisjonsmøtet. «Prostitusjon kan aldri ses på som en jobb. Prostitusjon er alltid utnytting», sa hun. Hun fulgte opp med å si at «Sverige oppfordrer flere land til å vedta lovgivning som kriminaliserer personer som kjøper sex og gi et tilstrekkelig hjelpetilbud til personene som blir utnyttet. Slik skifter man skyldspørsmålet og det kriminelle fokuset fra personen som blir utnyttet til personene som kjøper og bidrar til å opprettholde markedet».

Under første dag av FNs kvinnekommisjon arrangerte Coalition Against Prostitution (CAP) et abolisjonistmøte, dvs. et møte om å avskaffe prostitusjon gjennom å fremme den Nordiske modellen som forbyr kjøp av sex. Formålet med den norske sexkjøpsloven er å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall prostituerte og påvirke holdninger. Loven regulerer også hallikvirksomhet og gjør det samtidig ulovlig for nordmenn å kjøpe sex i utlandet.

På møtet deltok kvinner som tidligere hadde vært i prostitusjon, politikere og kvinneorganisasjoner fra blant annet Sverige, Norge, Frankrike, USA og Irland. Her ble det fortalt om hvordan Frankrike og Irland jobbet for å få gjennomslag for en lignende lov i sine land og hvordan den franske versjonen av loven regnes som den mest helhetlig beste til nå. Dette fordi den også omfatter rettigheter for den prostituerte.

Sexkjøpsloven - et viktig virkemiddel

I Norge ble forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester evaluert av Vista analyse i 2014. Evalueringen viste blant annet at sexkjøpsloven er et viktig virkemiddel for å bekjempe kjøp av sex, og et viktig verktøy i kampen mot prostitusjon og menneskehandel. Den viste videre at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert og etterspørselen er lavere. Uten sexkjøploven ville Norge vært et mer attraktivt land for salg av seksuelle tjenester, sammenliknet med mange andre europeiske land.

I Norge har vi en fagbevegelse som har tatt et tydelig standpunkt til at prostitusjon aldri kan anses som arbeid. LO og Krisesentersekretariatet har sammen satt dette på dagsorden gjennom kampanjen «Kjøpte du min datter i natt?».

Ved kvinnekommisjonsmøtets siste dag inviterte den nye generalsekretæren for FN, António Guterres, til et møte med sivilt samfunn. Han påpekte at menneskehandel må bekjempes med større og mer betydeligere ressurser. Han sammenlignet dette med innsatsen som blir gjort for å bekjempe narkotika. Det er viktig at også bekjempelse av menneskehandel prioriteres høyt sa han. 

Kampen mot handel

De forskjellige former for vold mot kvinner sees i sammenheng. Mange kvinner som er utnyttet av sexindustrien har også har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Prostitusjon kan være en forlengelse av tidligere overgrep. Ved kriminalisering av kjøpere sier vi at denne volden skal stoppe.

En omfattende innsats må til for å hjelpe kvinner i prostitusjon til å komme seg ut av denne virksomheten og et viktig formål med sexkjøpslovgivningen er å gi et sterkt signal om samfunnet ikke aksepterer kjøp av kvinners kropper. Den som kjøper sex er aktiv deltaker i et marked som systematisk ødelegger mennesker. Manglende sosial og økonomisk likestilling mellom kvinner og menn over hele verden bidrar til tilførsel av kvinner. Menneskehandel er et økende problem, særlig rammer dette kvinner fra utviklingsland og fra Øst-Europa. Kvinnekommisjonen er derfor en viktig arena for å skape et helhetlig engasjement i kampen mot prostitusjon og handel med kvinner.