Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Status 20 år etter kvinnekonferansen i Beijing

Fra kvinnekonferansen i Beijing i 1995

Kvinner tjener fortsatt mindre og flere er fattige enn menn. 20 år etter kvinnekonferansen i Beijing er det fortsatt mye som gjenstår for å oppnå full likestilling.

15.09.2015 Av: FOKUS

I magasinet Kvinner Sammen nr. 3/4 2014 oppsummerer FOKUS likestillingsarbeidet etter FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995.

Nedenfor finner du et utdrag fra artikkelen. Her kan du lese artikkelen "Status 20 år etter kvinnekonferansen i Beijing" i sin helhet

Fattigdom

Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn. Fattigdomsspørsmålet er sentralt i Beijing-plattformen. Da Beijing-plattformen ble skrevet lå byrden av fattigdom på kvinner. Det gjør den fortsatt, derav begrepet «feminisering av fattigdom».
Fattigdom er direkte relatert til fraværet av økonomiske muligheter, mangel på tilgang til økonomiske ressurser som kreditt, land eierskap og arv, manglende tilgang til utdanning og støttetjenester, samt begrensede muligheter til å delta i beslutningsprosesser.
Selv om de siste års satsning på fattigdomsbekjempelse har ført til at færre mennesker i verden totalt sett lever i ekstrem fattigdom, har dette kommet menn til gode i større grad enn kvinner. Over en milliard mennesker lever i dag i ekstrem fattigdom de fleste av dem i sørlige Asia og Afrika sør for Sahara. Ifølge FNs utviklingsprogram er 70 prosent av disse kvinner og jenter, til tross for at to tredjedeler av alt arbeid utføres av kvinner.

Utdanning og opplæring

Ett av målene i Beijing-plattformen var å oppnå full likestilling mellom jenter og gutter i gjennomføring av grunnskolen innen år 2000. Dette målet er fortsatt ikke oppnådd, men det har likevel skjedd store fremskritt. 

Helse

Kvinner og menns biologiske forutsetninger og fysiske forskjeller kan forklare litt av helseforskjellene som eksisterer. Samtidig kan kjønnsroller i ulike kulturer, sosioøkonomisk status og tilgang til å utøve sine helserettigheter påvirke helseforskjellene mellom kjønnene.

Økonomi

Kvinners økonomiske stilling er bedre nå enn for 20 år siden, men over hele verden tjener og eier kvinner fortsatt minst.

Vold og væpnet konflikt

Vold mot kvinner er kanskje den likestillingsutfordringen som er mest profilert, men samtidig den utfordringen som er dårligst håndtert.Handlingsplanen fra Beijing ser kvinner som mer enn ofre i krig. Kvinner er også fredsaktører, og behovet for involvere kvinner i fredsprosesser er stort, ifølge handlingsplanen. Anbefalingene har blitt fulgt, men for det meste kun på papiret.

Politikk og ledelse

Antall kvinnelige parlamentarikere har fordoblet seg på 20 år. Da Beijing-plattformen ble vedtatt i 1995 utgjorde kvinner bare 11 prosent av verdens parlamentarikere. I løpet av 20 år har dette tallet nesten fordoblet seg til 21, 8 prosent. Dersom dette tempoet opprettholdes vil det ta 40 år til før det er lik for deling mellom kjønnene i verdens parlamenter.

Institusjonelle likestillingsmekanismer

Selv om mange av FNs medlemsstater har gode intensjoner om å styrke kvinners menneskerettigheter, er implementering av lover og handlingsplaner ofte svak.

Menneskerettigheter

Kvinners rettigheter anerkjennes som menneskerettigheter, men behandles ikke alltid som det. Siden 1995 har det normative rammeverket for å fremme og sikre kvinners rettigheter blitt ytterlige styrket gjennom flere internasjonale konvensjoner og resolusjoner.
FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), som er det mest sentrale menneskerettighetsinstrumentet for realiseringen av likestilling mellom menn og kvinner, er nå signert eller ratifisert av 188 medlemsland, en økning på 43 land siden 1995.

I media

I 2010 utgjorde kvinner bare 24 prosent av personene vi ser, hører eller leser om i nyhetene. Dette er likevel en økning på 7 prosent siden 1995.«Kvinner og media» utgjør et eget punkt i handlingsplanen fra Beijing, fordi media har et stort potensiale til å tydeliggjøre og formidle behovet for likestilling, og til å forme kjønnsroller. Global Media Monitoring Project (GMMP) har forsket på kvinner i media hvert femte år siden 1995. I sin siste rapport, utgitt i 2010, sies det at situasjonen for kvinner i media nærmest er uendret på 15 år. Personene vi hører, ser eller leser om i nyhetene er stort sett menn. Andelen kvinner har økt med skarve 7 prosent siden 1995.

Miljø

Kvinner er fortsatt uforholdsmessig skadelidende som følge av klimaendringer. På grunn av allerede eksisterende kjønnsforskjeller påvirker klima- og miljøendringer kvinner og menn ulikt. Kvinner blir uforholdsmessig skadelidende. Mangel på elektrisitet og rene kokeovner fører til lungesykdommer og kullosforgiftning. Kvinner er mer utsatt enn menn, fordi kvinner tilbringer mer tid over grytene.

Jentebarnet

Flere barn overlever å bli født, flere overlever farlige sykdommer, og flere får begynne på skolen. Barns rettigheter og helse er generelt styrket siden 1995, men fortsatt er jentebarn på mange områder mer utsatt enn sine jevnaldrende brødre.