Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

30 000 underskrifter for 30 prosent kvotering

På Vestbredden er kvinnene i Fatah-partiet i gang med innsamling av underskrifter. Måler er å få partikonferansen til å vedta regler om 30 prosent kvotering i alle Fatahs organer.

02.07.2008 Av: Rina Mariann Hansen, Arbeiderpartiets kvinnenettverk

Kvinnene som driver underskriftskampanjen har blitt kjent gjennom Kvinner Kan (Women Can Do It) i Fatah-partiet, og jobber nå for å få flere kvinner som tillits- og folkevalgte for partiet. De mener at kvotering er et viktig virkemiddel for å få dette til.

I samarbeid med Arbeiderpartiet har Fatah jobbet med Kvinner Kan internt i partiet siden 2003. Målet med samarbeidet har blant annet vært å styrke kvinners situasjon i Fatah og å gjøre dem mer synlig i og utenfor partiet

Kvinner Kan er et program for skolering i organisasjon og politikk, som har vært brukt i norsk arbeiderbevegelse og brukes i dag både i Arbeiderpartiet i Norge og i en rekke land rundt i verden. Kvinner kan trener først opp lokale kurstrenere, som deretter holder kurs i sine lokalsamfunn.
I mai hadde Fatah-kvinnene en samling for å evaluere arbeidet så langt i år, for å få mer skolering, samt å samle de som allerede jobber med Kvinner Kan og de som er nyvalgt i distriktene. Samlingen var også et møtested for kvinner som har vært med på Kvinner Kan en stund og for de som nylig er blitt tillitsvalgt i de ulike distriktene på Vestbredden.

Kvinnene som er på kurs lærer ikke bare om likestilling, kvinners situasjon og å utvikle egne ferdigheter. De bruker også kurssamlingene til å knytte kontakter og legge planer for det videre arbeidet. En av planene de nå gjennomfører er å samle underskrifter for kvoteringsregler i partiet.

Situasjonen påvirker arbeidet
Arbeidet for å få frem flere kvinner og ikke minst flere synlige kvinner i Fatah skjer ikke i et vakuum; kvinners situasjon i det palestinske samfunnet blir stadig vanskeligere. Okkupasjonen og stadig sterkere innskrenkinger av deres bevegelsesfrihet rammer kvinnenes tilgang til helsevesen, utdanning og mulighet til arbeid og landbruksdrift. I en stadig vanskeligere situasjon for samfunnet som helhet opplever også flere at vold mot kvinner er et økende problem.

I denne situasjonen mener kvinnene i Fatah at det er viktig at kvinner høres og at de får ta del i beslutningsprosessene. Flere peker på at kvinner alltid har hatt en sterk rolle i det palestinske samfunnet, også i Fatah-partiet. Kvinner har hatt ledende roller, men man har opplevd et tilbakeslag, spesielt etter den andre intifadaens start i 2000.

Da Hamas vant valget til PLC (den lovgivende forsamlingen) i 2005 hevdet noen at det var fordi de klarte å treffe de kvinnelige velgerne. Også innad i Fatah var og er det fortsatt stor diskusjon om hva som førte til at partiet tapte valget. Det er delte meninger, men det er ikke tvil om at man trenger flere kvinner både i PLC og i andre folkevalgte og politiske organer. I PLC er 18 av 132 medlemmer kvinner. I Fatahs Revolusjonsråd (høyest organ mellom konferansene) som ble valgt i 1989 var 6 av 80 medlemmer kvinner. Et lyspunkt er lokalnivået, hvor en kvote har sørget for at 2 seter i hvert lokalstyre (tilsv. kommunestyret) er forbeholdt kvinner. Men det ligger fremdeles store utfordringer i å få opp antallet kvinner og i å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden.

Fatahs sjette partikonferanse
Forrige gang Fatah holdt partikonferanse (tilsvarende landsmøte) var i 1989. Av flere årsaker har det ikke vært avholdt siden, men partiet mener at i 2008 skal det skje. Den vanskelige kommunikasjonen mellom Gaza og Vestbredden vil vanskeliggjøre gjennomføringen, men det hevdes at det nå er mer sannsynlig enn på lenge at konferansen vil bli avholdt. Dette er nødvendig både for å samle partiet, for å utvikle én felles politikk, og for å velge nye tillitsvalgte til det øverste nivået, Revolusjonsrådet og sentralkomiteen.

På Kvinner Kan - samlingen i mai innledet Abdullah al Franji, medlem av komiteen som skal forberede konferansen. Kvinnene på møtet ønsket å vite reglene for konferansen, hvem som kunne velges som delegater, hvordan kvinner skulle inkluderes osv. Viktigst av alt var at de ville ha et forpliktende svar på når møtet faktisk skulle finne sted.

Fatah-kvinnene ble også enig om å arbeide videre for å samle inn underskrifter for bedre kvoteringsregler. Per i dag er det ikke vedtektsfestet andelen kvinner som skal være i alle organer i partiet. Likevel har flere lokalavdelinger innført kvinnekvoter.

På Konferansen kommer det høyst sannsynlig til å bli vedtatt en form for kvoteringsregler som skal gjelde hele Fatahs organisasjoner, og som skal være lik overalt. Diskusjonen nå handler mer om størrelsen på kvoten enn om den faktisk skal innføres. For kvinnene gjelder det derfor å jobbe for en kvoteringsregel som er størst mulig, men likevel oppnåelig: 30 prosent er målet.

Da Kvinner Kan - samlinga fant sted i mai laget hvert distrikt egne mål for antall underskrifter de skulle samle. Allerede var mange tusen underskrifter på plass, og de siktet mot ytterligere 35 000 underskrifter, med ansvaret fordelt på 11 forskjellige distrikter på Vestbredden. Underskriftene skal overleveres til partiet i forbindelse med konferansen, og kvinnene vil også holde de som har signert ansvarlig for hva de stemmer når vedtektene skal endres.

Valg på distriktsnivå på Vestbredden - styret i Jerusalem Fatah
Det har nylig vært avholdt valg i partiorganisasjonen både på celle (lokallag)- og distriktsnivå i de palestinske territoriene. I flere av distrikter og lokallag har Fatah-kvinnene klart å få aksept for kvinnekvoter blant de tillitsvalgte. Der hvor man har kvoter har kvinner kommet inn i styrer, og dermed blitt synlige. Det har også blitt valgt flere kvinner enn hva kvotene tilsier enkelte steder.

I Jerusalem distrikt har det vært spesielt vanskelig å drive politisk virksomhet. Distriktet er delt, og medlemmer i selve Jerusalem by og de landsbyene som ligger utenfor har vanskelig for å reise til hverandre for å møtes. Videre er det svært vanskelig å drive politisk virksomhet inne i selve byen.

Før valget til nytt distriktsstyre hadde man i Jerusalem en kvotering på fire kvinner. Etter valget var resultatet fem kvinner i styret, altså én mer enn kvoten tilsa. Den femte kvinnen var Umm Hathem, en sterk og klar eldre kvinne som har jobbet for kvinners rettigheter i lang tid. Hun har jobbet med Kvinner Kan siden starten og har holdt kurs og mobilisert kvinnene i sin landsby. Hun jobber nå i partistyret sammen med de fire andre damene, blant annet Kifah på 26.

Umm Hathem bor i en landsby, og Kifah ikke langt fra gamlebyen i Jerusalem. Dette innebærer at de ikke kan møtes inne i selve byen, at kvinnene de planlegger møter for sannsynligvis ikke kan reise til samme sted, og at de ikke kan holde møter og kurs der Kifah bor uten at Israelerne vil sette en stopper for dette.

Kvinnene i Jerusalem er opptatt av at vi ikke skal glemme deres situasjon. Spørsmålet om Jerusalems status er av de vanskeligste i konflikten, og de internasjonale forhandlingene skyver det stadig foran seg. De opplever daglig at hus blir tatt av bosettere, at det graves tunneler under landsbyene deres, at muren bygges tvers over jorda de eier, og ikke minst strenge restriksjoner på hvor de kan bevege seg, også innenfor det de kaller sitt eget land.

For kvinnene i Fatah-styret i Jerusalem er det flere ting som er viktig: både retten til et eget land med byen de bor i som hovedstad, men også å mobilisere flere kvinner for palestinernes sak og å få flere kvinnelige ledere i partiet. I Jerusalem er planen å samle inn 5000 underskrifter for 30 prosent kvotering, forhåpentligvis et bidrag til at flere deler av Fatah kan få en kvinnerepresentasjon som den de har i dette distriktet.

FAKTA
Kvinner Kan

Kursopplegget er et samarbeid mellom Arbeiderpartiets kvinnesekretariat, Norsk Folkehjelp og lokale partnerorganisasjoner. Kvinner Kan ble startet for rundt 20 år siden for å rekruttere flere kvinner til Arbeiderpartiet. Samarbeidet med Norsk Folkehjelp begynte i 2001, da man ville spre kurset internasjonalt. De internasjonale kursene har som mål å gi jenter og kvinner tro på at de har noe å bidra med, at de kan ha innflytelse og få gjennomslag for sine meninger. Kursene legger vekt på at kvinnene skal lære konkrete ferdigheter, som å stå på en talerstol, debatt- og forhandlingsteknikk og konfliktløsning. Kurset har fire trinn: Opplæring av kursledere, lokale kurs, lokale aksjoner og evalueringer.
Kilde: www.npa.no