Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Norsk likestillingspolitikk eksaminert av FN

Forrige uke måtte Norge forsvare sin 7.rapport til komiteen for FNs kvinnekonvensjon. Tidspunktet for en inkorporering av FNs kvinnekonvensjon i Menneskerettighetsloven, effekten av det nye Likestillings-og diskrimineringsombudet, inkludering av kvinner i fredsarbeid og utviklingssamarbeid, tiltak for å bekjempe vold mot kvinner, prostitusjon og trafficking var noen av temaene den norske delegasjonen måtte svare på.

Komiteen for FNs Kvinnekonvensjon (CEDAW committee) består av 22 medlemmer fra 21 land. De stilte en rekke spørsmål av ulik karakter som viste stor innsikt i den norske likestillingsvirkeligheten og resultater fra anbefalinger som ble gitt etter forrige rapportering ble etterpsurt.

I sin utspørring tok CEDAW-komiteens medlemmer blant annet opp tidspunktet for når Regjeringen skal inkorporere FNs Kvinnekonvensjon i Menneskerettighetsloven som tidligere uttalt, ser Norge i sin utviklingspolitikk mer på likestilling som et særtema framfor et gjennomgående kjernetema, hvilket mandat og funksjon har ulike nasjonale institusjoner som følger opp likestilling og hvorvidt det nye Likestillings-og diskrimineringsombudet har bidratt til en økt synlighet av likestillingstemaer. Norge fikk også spørsmål om hvorfor de inkluderte diskriminering av menn i rapporten om kvinners rettigheter, uten å inkludere institusjonell atferd som bidrar til kjønnsdiskriminering. Implementering av kvinnekonvensjonen i utviklingssamarbeidet, kvinner og hiv/aids, kvinner i politikk, kvinner i akademia, kvinner i deltidsstillinger og lavtlønnsyrker var også temaer som ble berørt.

Den norske delegasjon, med Eksspedisjonssjef Arni Holde fra Barne- og Likestillingsdepartementet i spissen, hadde i forkant av utspørringen presentert den norske rapporten.

I sin uttalelse til komiteen la Arni Hole vekt på tiltak som er gjennomført siden Norges forrige rapport til CEDAW, som handlingsplanen mot vold mot kvinner, voldtektskomiteen, handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, likelønnskomiteen, det nye Likestillings-og diskrimineringsombudet m.m.

NGO'enes skyggerapport brukt og kommentert

I forkant av møte i New York utarbeidet flere kvinneorganisasjoner i Norge en skyggerapport som ble oversendt CEDAW-komiteens medlemmer. I skyggerapporten fremhever kvinneorganisasjonene en rekke likestillingsspørsmål de mener norske myndigheter ikke har innfridd i henhold til kvinnekonvensjonen; som tiltak for å bekjempe vold mot kvinner, bekjempe prostitusjon og trafficking, inkorporere FNs kvinnekonvensjon i Menneskerettighetsloven, gjenopprettelse av Likestillingssenteret med en vaktbikkjefunksjon overfor norske myndigheter m.m.

På grunn av manglende økonomisk støtte fra norske myndigheter var de norske kvinneorganisasjonene forhindret fra å være til stede i New York, men deres uttalelse i forbindelse med skyggerapporten ble lagt fram av en representant fra det internasjonale nettverket IWRAW og dannet tydelig grunnlag for en del av spørsmålene som ble stilt den norske delegasjonen. Flere av komitémedlemmene bemerket blant annet fraværet av norske organisasjoner, og oppfordret norske myndigheter om å bidra til NGO-deltakelse ved senere møter.

Torild Skard, en av bidragsyterne til rapporten, oppsummerte skyggerapporten i en kronikk i Dagbladet 17.juli med følgende tittel Verdensmester i likestilling?

Den endelige rapporten fra CEDAW-komiteen med kommentarer og anbefalinger til Norge for full implementering av FNs kvinnekonvensjon vil foreligge i medio august.