Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Bærekraftig utvikling på agendaen i FNs kvinnekommisjon

Foto: Mette Moberg

Mandag 14. mars åpner FNs årlige kvinnekonferanse i New York. Da samles representanter fra FNs medlemsland og sivilt samfunn for å diskutere retningen for global satsing på kvinners rettigheter og likestilling.

11.03.2016 Av: Mette Moberg, administrasjons- og økonomisjef i FOKUS

Hvert år står ett hovedtema på agendaen på FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women – CSW), og målet er å komme frem til et sluttdokument (agreed conclusions) fra møtet. Sluttdokumentet skal inneholde en evaluering av fremdriften på området, mangler, utfordringer og konkrete handlingsanbefalinger på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Årets tema er «Women’s empowerment and the link to sustainable development» (Kvinners rettigheter og deltakelse og bærekraftig utvikling). Oppsummeringstemaet (Review theme) er «The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls» (Eliminering og forebygging av alle former for vold mot kvinner og jenter). Dette er en oppsummering over hvor langt landene er kommet i arbeidet på hovedtemaet for to år siden.

Les Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Hornes hovedinnlegg i kvinnekommisjonen 15. mars 

Hva er CSW?

 

FNs kvinnekommisjon er det viktigste globale mellomstatlige organet som utelukkende skal arbeide for å fremme likestilling og styrking av kvinner rettigheter. Samtidig skal den dokumentere hvordan kvinner lever over hele verden og utforme globale standarder for likestilling.

I 1996 utvidet FNs økonomiske og sosiale råd (The Economic and Social Council – ECOSOC) mandatet sitt, og rådet besluttet å ta en ledende rolle i overvåking og gjennomgang av fremdrift og problemer i gjennomføringen av Beijing-erklæringen og handlingsplanen som ble vedtatt under FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 og integrering av kjønnsperspektivet i alle FN-aktiviteter.

Hvert år utarbeider FNs generalsekretær en rapport basert på de forskjellige medlemslands rapporter på hvor langt de har kommet med arbeidet med årets tema og hvilke arbeidsmetoder de bruker for å gjennomføre handlingsplanen fra Beijing-konferansen.


Den offisielle logoen for årets CSW.

Under FNs kvinnekommisjons årlige møte samles representanter fra FNs medlemsland, sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-enheter i FNs hovedkvarter i New York. Der diskuterer de fremdrift og mangler i gjennomføringen av 1995 Beijing-erklæringen og handlingsplattformen, globale policy-dokument på likestilling samt nye spørsmål som påvirker likestilling og styrking av kvinners rettigheter. Medlemsstatene blir enige om ytterligere tiltak for å få fortgang i arbeidet og fremme kvinners politiske, økonomiske og sosiale rettigheter. Resultatene og anbefalingene fra hver sesjon blir videresendt til ECOSOC for oppfølging.

Ministere og parlamentsrepresentanter fra FNs medlemsland bruker den første uken av kommisjonens møte til å synliggjøre sine prioriteringer og vise hvor langt de er kommet med implementeringen av handlingsplanen fra Beijing. I tillegg foregår en rekke bilaterale møter mellom ministere og toppledere i ulike FN-organisasjoner, og ministere imellom.

Muligheten for sivilt samfunn til å komme med innspill er liten, men det er mange som jobber aktivt opp mot sine lands delegasjoner med påvirkningsarbeid. Sivilt samfunn arrangerer egne workshops, paneldebatter og interaktive møter. I år er det over 400 forskjellige seminarer med mange spennende temaer.

Norges prioriteringer

Utenriksminister Børge Brende har oppnevnt en offisiell delegasjon som deltar i New York. Delegasjonen er i år ledet av statsråd Solveig Horne de tre første dagene og statssekretær Tone Skogen resten av den første uken. Denne uken kalles gjerne for høynivåuka. Delegasjonen består av representanter fra myndighetene i tillegg til blant annet representanter fra sivilt samfunn.

FOKUS sitter i delegasjonen sammen med representanter fra blandet annet Sametinget i Norge, Stortinget, NHO, LO, LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Digni, Reform, BufDir, Likestillingsombudet og Norges Kvinnelobby.

Norge vil i år prioritere følgende temaer: SRHR, LHBT, vold mot kvinner, familien sin rolle versus enkeltindividets rettighet, utdanning, menns rolle og kvinner på flukt. Flere av disse temaene kan være utfordrende å få gjennomslag for.

Det er viktig å få vedtatt et sluttdokument fra CSW fordi et sluttdokument kan brukes i andre sammenhenger i FN og bli et arbeidsdokument i medlemslandenes implementering av handlingsplanen fra Beijing. I tillegg til et sluttdokument skal det også vedtas en treårig arbeidsplan for kommisjonen. Her har det kommet forslag om tema, men Norge har spilt tilbake at de synes at det er for mye vekt på bærekraftsmålene og at det er viktig å gjennomføre handlingsplanen fra Beijing.

FOKUS på CSW

Forut for CSW koordinerer FOKUS sammen med BufDir en årlig Kontaktkonferanse. Her samles norske myndigheter og sivilt samfunn for å diskutere hovedtemaet for årets kvinnekommisjon. Dagen etter Kontaktkonferansen møtes sivilt samfunn og utarbeider innspill til norske myndigheter.

Med midler fra Norad gir FOKUS reisestipend til elleve representanter fra samarbeidspartnere i Sør. Stipendordningen gjør det mulig å bringe Sør-perspektivet til New York og hindre at bare stemmer fra Nord representerer global kvinne- og likestillingspolitikk. I tillegg gir FOKUS med midler fra BLD tre reisestipend til kvinneorganisasjoner i Norge og ett diasporastipend finansiert via Norad.

I år deltar representanter fra organisasjoner i Uganda, Tanzania, Kenya, Etiopia, Nepal, Colombia, Guatemala og Sri Lanka. Fra Norge deltar Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Kvinnesaksforening og Hjelp til Selvhjelp.

FOKUS vil i år arrangere to side-events. Ett av dem arrangerer FOKUS i samarbeid med Sametinget i Norge mandag 14. mars, og det handler om vold mot kvinner i urfolkssamfunn. På det andre arrangementet vil representanter fra næringslivet og organisasjoner diskutere næringsliv og kvinners rettigheter. Det arrangeres tirsdag 15. mars.

Les mer om arrangementet med Sametinget i Norge

Mer informasjon FOKUS sitt arrangement om næringslivet og kvinners rettigheter

Representantene i FOKUS sin delegasjon vil blogge og skrive innlegg under kvinnekommisjonen neste uke, så følg med oss på Fokuskvinner.no, Facebook og Twitter.

Les mer om CSW på UN Womens hjemmeside Unwomen.org