Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Ber Utenrikskomiteen skjerme nøkkelposter om likestilling

Foto: Nett-TV Stortinget

FOKUS deltok tirsdag 10. november på høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen om regjeringens endringsforslag i statsbudsjettet. I sitt notat ber FOKUS komiteen om å slå ring om Norges rolle som pådriver for likestilling og kvinnerettigheter.

10.11.2015

I forbindelse med regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet 2016, deltok FOKUS i høring i Utenriks- og forsvarskomiteen tirsdag 10. november. Her kan du lese høringsnotatet til i sin helhet:

Innspill fra FOKUS til Prp 1 S Tillegg 1.

FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) vil henstille komiteen om å slå ring om Norges rolle som foregangsland og pådriver for likestilling og kvinners rettigheter. Det gjelder økonomisk, ved å skjerme nøkkelposter for kutt. Og det gjelder politisk, ved å ikke svekke formuleringene om seksuelle rettigheter og ved å skjerpe kravene til kjønnsanalyse, -planer og – rapportering av investeringer og tilskudd.

Under følger våre forslag på de enkelte budsjettpostene

Kap 141 Norad

Rapporten «Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation» (2015) avdekker et betydelig opplæringsbehov i utenrikstjenesten på likestilling, både på utestasjonene og i Norge. Rapporten viser også at til tross for at likestilling skal være et tverrgående tema i norsk bistand, så har kun 25 prosent av bistanden likestilling som hovedmål eller delmål. Til sammenligning er tallet for Sverige 60 prosent.

FOKUS mener Norad må få styrket sin kapasitet på likestilling for å kunne drive faglig rådgivning og bistå i integrering av likestilling i hele bredden av norsk utviklingsarbeid. Dette må prioriteres uavhengig av hvilket nivå bevilgningene for øvrig har.

Kap 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

De frivillige organisasjonene representerer kunnskap, erfaringer og nettverk som norske myndigheter ikke har alene. På likestillingsfeltet har disse organisasjonene noen av de beste resultatene å vise til, ifølge rapporten som er referert over. Evalueringen av likestilling understreker et sterkt behov for økt kompetanse på tematikken kvinner og likestilling blant ulike utviklingsaktører. Vi vil derfor understreke viktigheten av et sterkt fagmiljø innen sivilt samfunn på denne tematikken, blant annet gjennom FOKUS, som nå er eneste kompetansesenter på feltet i Norge.

FOKUS foreslår at kuttet reverseres

Kap 161 Næringsutvikling

Etter FOKUS’ mening er det urimelig at Norfund skal skjermes for kutt i dagens situasjon. Rapporten «Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries» fra i år viser at Norfund har problemer med å dokumentere utviklingseffekt av sine investeringer. Heller ikke på likestillingsområdet har de levert godt. I rapporten påpekes det at likestilling ikke er systematisk inkludert i Norfunds investeringer og at dagens rapportering kun gir begrenset informasjon om effekten for kvinner av disse.

FOKUS ber komiteen pålegge Norfund strengere krav til analyser av – og rapportering om investeringenes konsekvenser for kvinner.

Kap 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70 % av dem som flykter er menn, hvilket både gjør kvinnene som er igjen og kvinnene som er på flukt sårbare. Det må innsatsen for flyktningene ta særlig hensyn til. Det gjelder også dem som kommer til Norge.

FOKUS ber om at det foretas en gjennomgang av hvordan man håndterer situasjonen for kvinner, barn og andre sårbare i håndteringen av flyktningkrisen.

Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati - Post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

Regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018 sier at kvinners deltakelse i freds- og stabiliseringsprosesser er en nødvendig forutsetning for varige og bærekraftige løsninger. Handlingsplanen påpeker direkte samarbeid på tvers av departementer, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer fordi det er en betingelse for å oppnå resultater.

Kvinner har en viktig rolle både i forebygging og ved fredsprosesser. Dette er blant annet synlig i fredsprosessen i Colombia, hvor Norge har vært tett involvert. Støtte til sivilt samfunns arbeid har ført til en tydelig inkludering av kvinneorganisasjoner i prosess og dialog for å få til en god løsning for alle.

FOKUS ber om at sivilt samfunn skjermes for kutt.

Kap 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.

Norads evaluering av bistand til likestilling og kvinners rettigheter viser at kapitlet for miljø og bærekraftig utvikling er et av budsjettkapitlene hvor lavest andel går til å fremme kvinners deltakelse og likestilling. Samtidig finnes det positive unntak, som miljøfondet Global Environment Facility (GEF), hvor nærmere halvparten av fondets prosjekter inneholder konkrete tiltak for kvinner.

Dette bør legges til grunn for også andre fond og mekanismer for å fremme klimatiltak og klimatilpasningstiltak.

Kap 168 Kvinners rettigheter og likestilling

Norges rolle som forsvarer av og pådriver for seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er av stor betydning internasjonalt. FOKUS forutsetter at Norges innsats for å sikre kvinner kontroll over egen kropp, seksualitet og reproduksjon og for tilgang på prevensjon og trygge aborter fortsetter som før, og at man vil henvise til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter i videre arbeid, og ber komiteen understreke dette.

Rapporten "Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation" påpeker at kvinnebevilgningen har fungert som en katalysator for prosjekter og organisasjoner som ellers ville hatt store problemer med å få finansiering over andre budsjettposter. Bevilgningen har vært et effektivt tiltak for å fremme likestilling og en oppskalering er en av hovedanbefalingene fra rapporten.

Kap 180 Post 82 UN Women

UN Women har hovedansvar for alt FNs kvinne-og likestillingsarbeid. De er den av FN organisasjonene som mottar minst fra Norge i kjernebidrag, og hvor det nå foreslås at det kuttes mest. Norge var en av pådriverne for opprettelsen av UN Women. Organisasjonen sliter i dag med at medlemslandene føler liten forpliktelse til å innfri tidligere løfter og har mange steder i verden svært små og uforutsigbare budsjetter.

FOKUS foreslås at kuttet på 40 millioner reverseres.

Last ned høringsnotatet til FOKUS