Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Nytt grunnlovsforslag i Tanzania: En seier for kvinners rettigheter

.

Forslaget til ny grunnlov i Tanzania er nå ferdig utarbeidet, og godkjent av landets parlament. Grunnlovsforslaget har som mål å bekjempe all diskriminering i landet, og inneholder en rekke forslag for å styrke kvinners menneskerettigheter

21.10.2014 Av: Magnus Holtfodt

Kvinneorganisasjoner i Tanzania har ført en lang kamp for å bedre kvinners rettigheter i lovverket, og det nye grunnlovsforslaget er i tråd med mange av kravene til kvinnebevegelsen i landet, og anbefalingene fra FNs kvinnekomite (CEDAW).

Dersom det foreliggende grunnlovsforslag blir vedtatt, vil kvinner bl.a. få lovfestet rett til å eie og arve land, likeverdige rettigheter i arbeidslivet, og rett til fødselspermisjon. Kvinner vil også bli gitt lik rett til statsborgerskap som menn, og få retten til å overføre sitt statsborgerskap til sine barn. I tillegg vil minimumsalderen for ekteskap bli satt til 18 år, og det vil foreligge juridisk beskyttelse mot kjønnsbasert vold.
Det er også foreslått at alle statlige beslutningsorganer skal bestå av like mange kvinner som menn.

Kvinners rett til å eie land blir styrket

I forslaget til ny grunnlov slås det fast at grunnloven er landets øverste lov, og at andre lover, tradisjoner, eller kulturelle praksiser som ikke er i tråd med grunnloven, må anses som ugyldige.

Dette vil ha særlig stor effekt på kvinners rett til å eie og arve land. Siden 1999 har kvinner hatt formell rett til å eie land i Tanzania, men siden tradisjonelle lover er gitt samme status som sivile lover i landets rettssystemer, har kvinner i stor grad blitt nektet denne retten.
Mange steder i Tanzania er det fremdeles slik at kviner bare får tilgang til land gjennom sine fedre, brødre, ektemenn, eller andre mannlige slektninger som eier land.  Dersom de skulle miste sin forbindelse til sin mannlige slektning, enten i forbindelse med skilsmisse, dødsfall eller migrasjon, kan de miste sitt landområdet, sitt hus og sin mulighet til å forsørge for familien sin. Dette setter kvinnene i en sårbar situasjon, og reduserer produktiviteten i landbruket.

Denne praksisen vil måtte endres dersom ny grunnlov vedtas, siden grunnloven garanterer kvinner de samme eiendoms- og arverettigheter som menn.

Tidligere lederer av Tanzania Gender nettworking Programme (TNGP), og mangeårig FOKUS-partner Usu Mallya, uttaler til Tanzania Daily News at "Mange av forslagene i den nye grunnloven er en seier for alle kvinner i landet, uavhengig av deres bakgrunn eller utdanningsnivå". Og videre at "hun er sikker på at den nye grunnloven vil bedre kvinners økonomiske muligheter, bidra til at det blir flere kvinner i beslutningsposisjoner, og føre til at diskriminerende kulturelle lover og praksiser forsvinner".

Folkeavstemning i 2015

Den nye grunnloven skal erstatte den gamle grunnloven fra 1977, som ble vedtatt da Tanzania var en ettpartistat.

En folkeavstemning i slutten av 2015 vil avgjøre om det foreliggende forslaget til ny grunnlov blir vedtatt.