Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Klimakamp er kvinnekamp

.

FOKUS deltar i dag på høring i energi- og miljøkomiteen vedrørende statsbudsjettet for 2015. Les vårt innspill her

05.11.2014

FOKUS takker for muligheten til å delta i Energi- og miljøkomiteens høring vedrørende Statsbudsjettet for 2015. Som en bistands- og utviklingsorganisasjon er vi naturlig nok mest opptatt av budsjettets kapittel  1482 - Internasjonale klima- og utviklingstiltak.

I vårt skriftlige innspill til komiteen var vi opptatt av å vise sammenhengen mellom kvinner og klima og hvordan fokus på kvinners deltakelse i klimaprosjekter ikke bare er et spørsmål om rettigheter, men ikke minst en forutsetning for å oppnå gode, bærekraftige resultater. At kvinner og menn rundt om i verden rammes ulikt av klimaendringene, men også sitter på ulike løsninger er i ferd med å få aksept hos de fleste. Men ofte skorter det på de konkrete tiltakene og ikke minst løsninger som ser utfordringene i sammenheng og ikke bare blir enkeltstående tiltak.

FOKUS lanserte tidligere i år rapporten Ser vi ikke kvinnene for bare trær? En likestillingsvask av de norske midlene til REDD+. Et hovedfunn er at konkrete planer for kvinners deltakelse og likestilling dessverre er fraværende i store deler av klima- og skoginitiativet. Det virker som om tematikken likestilling forsvant i mer tekniske spørsmål og innfallsvinkler da REDD-programmet ble etablert. 

Et annet viktig funn er at de ulike aktørene innenfor det norske klima- og skoginitiativet kunne hatt mye å hente på å snakke mer sammen. Det er viktig at tiltakene som støttes over de ulike norske budsjettpostene og som ulike aktører er ansvarlige for, ses i sammenheng. Helt konkret oppdaget vi for eksempel at håndbøker for hvordan man kan tenke likestilling i REDD-prosjektene var blitt utviklet med støtte fra Norad, men dessverre ikke var gjort kjent ute på ambassadene eller blant organisasjonene som jobber med å implementere REDD-prosjektene på bakken. Det er også et viktig poeng at samtidig som likestilling er en av hovedpilarene for norsk utviklingsarbeid, bevilges det inntil seks milliarder kroner til Amazonasfondet, et fond som i realiteten har null kompetanse på likestilling. Vi kan heller ikke se at norske myndigheter har stilt krav eller iverksatt tiltak for å få inn denne kunnskapen.

Problemer med å nå kvinner gjennom klima- og skogprosjektene er også nevnt i forslaget til Statsbudsjett og det refereres til evalueringer som har påpekt dette. Dessverre er det få løsninger å spore i forslaget. 

Som et svar på disse utfordringene anbefaler FOKUS at norske myndigheter utvikler en handlingsplan for hvordan likestilling og kvinners deltakelse skal inngå i alle arbeidsplaner og REDD+-aktiviteter som Norge støtter.

En konkret og målbar handlingsplan handler først og fremst om å se de ressursene som allerede benyttes i sammenheng og bør ikke være kostnadskrevende å utvikle eller implementere. Planen vil være et viktig tiltak for å forsikre oss om at Norge faktisk følger opp inngåtte klima- og likestillingsforpliktelser og opererer mest mulig samstemt i sin klima-, utviklings- og likestillingspolitikk.

Handlingsplanen bør blant annet:

• Uvikles i samarbeid mellom alle norske aktører som jobber med klima- og skoginitiativet, også sivilt samfunn
• Sørge for at personene som jobber med Det norske klima- og skoginitiativet får opplæring i tematikken kvinner og klima 
• Se norsk innsats på ulike nivåer i sammenheng for å sørge for at hva som blir sagt i internasjonale forhandlinger henger sammen med det som skjer på bakken (og motsatt)
• Inneholde en oppskrift for hvordan det kan gis grundig veiledning og støtte til landene som mottar REDD+-støtte, slik at de kan få et sterkt kjønnsperspektiv i sitt arbeid.  Disse landene står som regel overfor mange og store oppgaver knyttet til REDD-programmet og trenger ekstra assistanse. Videre bør krav knyttet til likestilling og kvinners deltakelse ligge inne i alle kontrakter som Norge inngår med andre land og følges opp på regelmessig basis.
• Inneholde en plan for hvordan man skal få til tydelig kommunikasjon og ikke minst erfaringsutveksling mellom de ulike aktørene som er involvert i klima- og skogprosjektet både i Norge og prosjektlandene.