Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Innspill til Utenrikskomiteens behandling av statsbudsjettet 2015

Statsbudsjett 2015

FOKUS deltar i dag på høring i Utenrikskomiteen. Se video fra høringen, og les vårt skriftlige innspill her

23.10.2014

Se video fra høringen her

Skriftlig innspill til høring om statsbudsjett 2015 – Utenriksbudsjettet

Det er tverrpolitisk enighet om de fem hovedpilarene i utenriks- og utviklingspolitikken. Kvinner og likestilling er en av disse, men økonomisk står ikke Statsbudsjett 2015 i stil med hvordan regjeringen omtaler egen innsats for kvinner og likestilling.

Kvinner og likestilling er den økonomisk svakeste pilaren i forslaget til utenriks- og utviklingsbudsjett 2015. Utviklingsbudsjettet har økt i antall kroner, men midlene til kvinner og likestilling er uendret sammenlignet med saldert statsbudsjett 2014. I praksis betyr det at midlene til kvinner og likestilling (med unntak av midler til jenter og utdanning) er svekket. Prop.1S- Utenriksdepartementet – inneholder mye beskrivende tekst på kvinner og likestilling, men har en gjennomgående mangel på konkretisering, målgivelse og forslag til konkret handling og involvering. Regjeringens Sundvollen-plattform sier at «Det er behov for å styrke kvinneperspektivet i utviklingspolitikken».

I kapittel 160 - Sivilt samfunn - Post 70, er likestilling fra tidligere år fjernet som eget mål. Kvinner og likestilling må inn igjen som mål og tydeliggjøres som en klar prioritet.

Verdensbanken har satt som mål å eliminere ekstrem fattigdom innen 2030, og den norske regjeringen har sagt den skal være med på dette. Pr i dag er kvinner den store majoriteten av klodens ekstremt fattige. Hvis vi skal oppnå målet Verdensbanken har satt, og som støttes bredt, må satsningen på kvinner og likestilling gis en helt annen økonomisk prioritet, og synliggjøres i faktiske tiltak. Tall fra Verdensbanken viser at antall kvinner i arbeid har gått ned. Da må det settes inn konkrete tiltak for å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter, arbeidsplasser og tilgang til økonomiske virkemidler for å kunne starte egen virksomhet. Det siste må inneholde mer en mikrokreditt og mikrolån, som bidrar til å signalisere at satsing på kvinner kan gjøres på generelt mikronivå.

Utdanning for jenter er en viktig start, men innsatsen for kvinner og likestilling krever bredere og mer helhetlige tiltak. Forslag til statsbudsjettet 2015 konstaterer store utfordringer og behov knyttet til kvinner og likestilling, men budsjettet mangler totalt konkretisering og faktiske tiltak. Hva skal for eksempel jentene gjøre når de er ferdige på skolen hvis det ikke også satses på arbeidsplasser? Generelt må virkningene av utviklingsbevilgninger analyseres, slik at en kan se hvilken effekt bevilgningene har for kvinner. Analysene må kunne vise om de er likestillingseffektive eller ei.

I budsjettet er bevilgninger til næringsutvikling tilnærmet kjønnsblinde. Når det foreslås økte bevilgninger til Norfund, må det også stilles tydelige krav til en kvinne- og likestillingsprofil på investeringer og arbeid, og krav til at kvinner og arbeidsliv prioriteres på alle nivå i bedrifter og på områder hvor Norfund investerer norske midler. Generelt må det stilles krav til etiske retningslinjer når privat sektor i økende grad blir bistandsaktører. Norske næringslivsaktører må ta med seg norsk likestillingspolitikk ut i sitt arbeid i land i sør.

Utenriksbudsjettet løfter frem landbruk som en prioritering for Norfund. Flertallet av verdens småbønder er kvinner. Budsjettet må ha konkret satsning på tiltak for å gi kvinnene lik tilgang til økonomiske virkemidler som menn, og det bør utvikles et eget program rettet inn mot kvinnelige småbønder. Dette vil også ha effekt på matsikkerhet og klimaendring.

Regjeringen vektlegger resultater og effektivitet i vurderingen av bevilgninger til FN-organisasjonene. Dette støtter vi. Samtidig er det viktig at organisasjonene gis muligheten til å oppnå gode resultater, noe budsjettprop.1 S dokumenterer. Norge var en av pådriverne for opprettelsen av UN Women. Foreslått støtte for 2015 er identisk med de to siste års støtte. Organisasjonen sliter i dag med at medlemslandene føler liten forpliktelse til å innfri tidligere løfter, og har mange steder i verden svært små og uforutsigbare budsjetter. Norge må sende et tydelig signal til andre land gjennom å øke bevilgningen til UN Women for 2015 for å istandsette organisasjonen til å møte de store utfordringene som fremdeles er til stede 20 år etter FNs Kvinnekonferanse i Beijing..

I Kap. 164 - Fred, forsoning og demokrati - står det at «Aktiv deltakelse fra kvinner er nødvendig for å løse konflikter og skape varig fred». Videre er ett av seks satsningsområder (post 70) å «Følge opp Sikkerhetsresolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet i alt fred- og forsoningsarbeid». Temaet «kvinner, fred og sikkerhet» står også nevnt flere andre steder i samme kapittel, samt i kap. 163, og under kjønnsperspektiv i internasjonale operasjoner, hvor også forebygging og håndtering av seksuell vold i krig skal vektlegges (Forsvarsdep. budsjett).

Det er bra at dette temaet løftes fram flere steder i forslaget til Statsbudsjett, men samtidig mangler det overordnete visjoner og en konkretisering av hvordan Norge har tenkt å følge opp resolusjonene fra FNs Sikkerhetsråd. Det er ikke nevnt hvor mye penger som skal øremerkes arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet. Regjeringen vil lansere en ny strategisk plan om kvinner, fred og sikkerhet i løpet av november (2014). Forslaget til Statsbudsjett bør legge noen overordnete føringer for denne strategiske planen og være rettet framover i tid.

Det er kritikkverdig at budsjettet i Kap.160 – Sivilt samfunn og demokratiutvikling, Post 70 Tilskudd til opplysningsarbeid - er lagt opp til et kutt på 30 mill. Dette vil sterkt svekke muligheten for å synliggjøre sørperspektiv og stemmer fra sør. FOKUS er eneste organisasjon med informasjonsstøtte som jobber spesielt med kvinner og likestilling i utviklingsperspektiv.

I 2015 er det 20 år siden FNs kvinnekonferanse i Beijing, og FN markerer Beijing+20. Fra norsk side har man tidligere hatt tydelige satsninger og prioriteringer i budsjett knyttet til Rio+20 og til Cairo+20. I budsjett 2015 er ikke Beijing+20 nevnt. Samtidig er kvinners rettigheter og likestilling under stadig press. I internasjonale forhandlinger blir kvinner og likestilling ofte forhandlet bort, eller svekket, i bytte mot andre saker. Hvis vi skal ha utenriks- og utviklingspolitiske satsninger på områder der vi har komparative fortrinn, slik regjeringen argumenterer for i budsjettet, må kvinne- og likestillingsarbeidet løftes opp og norsk engasjement opp mot Beijing+20 må synliggjøres.

Med sine komparative fortrinn innenfor likestilling - sin historiske kunnskap og erfaring - er Norge i en unik posisjon til å ta ansvar for å utvikle en modell for Likestilling for utvikling. Likestilling for utvikling vil kunne forene norske erfaringer både nasjonalt og internasjonalt slik at Norge kan tilby helhetlig likestillingskompetanse i sin utenriks- og utviklingspolitikk. En slik satsing er helt i tråd med intensjonene som beskrives i Statsbudsjett 2015.

Konkrete forslag:
• Bevilgningen på kapittel 168 – Kvinner og likestilling bør økes med minst 50 millioner
• Bevilgningen på kapittel 170, post 82 – UN Women må økes med minst 25 millioner
• Det må bevilges årlige bidrag til FNs Fond for bekjempelse av vold mot kvinner. Beløpet bør være minst 50 millioner (UK gir 10 mill USD, mens Norge kun har gitt midler én gang i 2008, da det var midler igjen på budsjettet på slutten av året)
• Satsning på kvinner og likestilling må konkretiseres med tiltak på næring, klima, miljø og bærekraftig utvikling, bidrag til multilaterale finansinstitusjoner, tydelige prioriteringer i bevilgninger til Norad m.m
• Det må settes opp tydelige mål for inkludering av kvinner og likestilling under kap. 161 og 166, og det må avsettes midler til implementering av disse, samt utvikles bedre og mer detaljerte rapporteringsmekanismer for å synliggjøre resultatene.
• Kap.160 – Sivilt samfunn, Post 70 – Tilskudd til opplysningsarbeid. Kutt på 30 mill. må reverseres

FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål – er et kompetanse – og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt. FOKUS er en paraplyorganisasjon som består av 66 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Siden 2010 er FOKUS også norsk nasjonalkomité for UN Women.