Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!

#Beijing20

Likestillingskonferansen i Beijing i 1995 la grunnlaget for mange av rettighetene som kvinner kan nyte godt av i dag. Men til tross for fremskritt har det skjedd for lite på 20 år. Kampanjen Beijing +20 skal på ny sette likestilling på den politiske dagsorden.

23.05.2014 Av: Oda Gilleberg

Konferansen i Beijing i 1995 var FNs fjerde kvinnekonferanse, og den ble en milepel for verdens politiske satsing på likestilling og kvinners rettigheter. Beijing-plattformen slår fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred.

Les: Beijing Platform of Action.

Tjue år senere er det likevel langt igjen før likestillingsmålene er oppnådd. Alle de 189 statene som signerte Beijing-plattformen må rapportere til FN om hvordan de ligger an til å oppnå målene fra Beijing. Til nå har ingen av landene fullendt sine forpliktelser.

I tillegg har konservative grupper og politikere, som forsøker å svekke kvinners rettigheter istedenfor å styrke dem, fått ny vind i seilene de senere år.

Les: Tillater vi tilbakeskritt i likestillingskampen? 

UN Women lanserer derfor Beijing +20-kampanjen for å skape fornyet giv og oppmerksomhet om kvinners rettigheter og likestilling. Fra 22. mai i år og ett år fram i tid skal alle krefter settes inn mot å få likestilling tilbake på den politiske agendaen. 

«Styrk kvinnene – styrk menneskeheten: Se det for deg!» er budskapet. Ved å synliggjøre mangelen på likestilling i verden håper UN Women på å oppnå sosial mobilisering og fornyet politisk vilje. 

– Vi ønsker å skape engasjement blant nye generasjoner jenter og kvinner, også de som ikke er gamle nok til å huske konferansen i Beijing, sier Kristin Hetle, direktør for UN Womens avdeling for strategiske partnerskap, ressursmobilisering og sivilt samfunn. 

Kampanjen kan bidra til å bevisstgjøre unge kvinner om den historiske utviklingen av kvinners rettigheter, for «vi er på langt nær ferdig med debatten», poengterer hun.

UN Women tilrettelegger for kampanjen, men det er opp til kvinnebevegelsen selv å gjøre den kjent.

– UN Women tilbyr noen felles plattformer, men organisasjoner kan bruke kampanjen på sin egen måte i sine egne land. Kvinnebevegelsen er stor og mangfoldig. Vi håper å få se tiltak som vi ikke har tenkt på som kan bidra til å sette kvinnespørsmål på dagsorden overalt, sier Hetle. 

Nye utviklingsmål

Kampanjen som markerer 20-årsjubileet for Beijing-plattformen er også knyttet til prosessen om å definere nye globale utviklingsmål, også kalt post-2015-prosessen.

Neste år, i 2015, utløper nemlig tusenårsmålene, og nye utviklingsmål skal defineres og iverksettes. 

– Kampanjen handler også om å sikre at likestilling inkluderes i de nye utviklingsmålene på en bedre måte enn det ble i tusenårsmålene, sier Hetle. 

Les: UN Women post-2015 position paper.

 

Følg #Beijing20 på Twitter.