Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Blogg: Sivilsamfunnet må veilede FN

Blogg fra CSW58

Styrking av kvinners rettigheter er nøkkelen til å nå tusenårsmålene. Nå må FN lytte til kvinnene når nye utviklingsmål skal defineres.

17.03.2014 Av: Linn Westmark

Under FNs Kvinnekommisjon (CSW) i forrige uke arrangerte den amerikanske organisasjonen CHANGE (Centre for Health and Gender Equity) seminaret «Gender is fundamental to all the Millenium Development Goals: lessons from the field». I panelet satt Ruth Ochieng fra Fellesrådet for Afrikas sin partnerorganisasjon Isis-WICCE, Scott Mcmillan fra organisasjonen BRAC, og CHANGE sin egen Tory Watts. Deltakerne var enige om at mål 3, som handler om å sikre likhet mellom kjønnene og styrke kvinners posisjon i samfunnet, er selve nøkkelen til å oppnå også de andre tusenårsmålene. Nettopp dette har vært et gjennomgående tema så langt på CSW. Det blir spennende å følge med på om sivilsamfunnets anbefalinger bli tatt med i betraktningen når kommisjonen skal lande på felles mål i uken som kommer.

Hvorfor er ikke kjønnsbasert vold inkludert i Tusenårsmålene?

Isis-WICCE har base i Uganda, men jobber på et globalt nivå for å sikre kvinners deltakelse i politiske prosesser. Lederen for organisasjonen, Ruth Ochieng, mener at tusenårsmålene burde ha anerkjent at kjønnsbasert vold forekommer på grunn av ulikhet mellom kjønnene, og at kjønnsbasert vold derfor burde ha vært inkludert i tusenårsmålene. 

«Tusenårsmålene har ikke et eksplisitt fokus på de behovene som er unike for ofre av voldtekt og seksuell vold i konfliktsituasjoner», sier Ochieng.

Tusenårsmålene er mangelfulle med tanke på å styrke kvinners deltakelse i samfunnet, og de mangler spesielt et fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter. Målene dekker ikke kvinners behov når det gjelder seksuelle og reproduktive helsetjenester. «Det er umulig å nå tusenårsmålene så lenge de ikke tar hensyn til kjønnsbasert vold», sier Ochieng.  Hun forteller at Isis-WICCE har dokumentert seksuell vold i 18 år. Arbeidet viser et enormt omfang av kvinner med helsekomplikasjoner som ikke mottar den behandlingen de trenger.

Et helhetlig bilde på utvikling

Ved å forske på behovene til ofre av seksuell vold, har Isis-WICCE fått et godt bilde av hva som er kjernen i problemet.  Organisasjonen har inngått strategiske partnerskap med helsearbeidere, offentlige institusjoner og kvinneaktivister i lokalsamfunnene for å kunne tilby ofrene såkalte «healing camps» hvor de får tilbud om en rekke helsetjenester, og der både psykisk og fysisk helse står i sentrum.

Etter å ha deltatt på «healing camp» får deltakerne tilbud om å delta i et «skills building»-program. Formålet med dette programmet er, i følge Ochieng, å utvide deltakernes forståelse av, og evne til å delta i, politiske miljøer og fredsbyggingsprosesser.

En av Isis-WICCEs viktigste arbeidsmetoder er å finne plattformer der kvinner kan møte lokale politikere for å snakke om sine behov og utfordringer i hverdagen. Og i tillegg til de nevnte programmene arrangerer de en årlig Peace Exposition der kvinner og ofre av kjønnsbasert vold møter sine ledere på et lokalt nivå. De har sett at disse aktivitetene gjør det mulig for kvinnene å opptre som endringsaktører i sine egne lokalsamfunn. «Kvinnene må være i sentrum for enhver beslutningsprosess», sier Ochieng.

Scott Mcmillan, fra organisasjonen BRAC støtter Ochieng når hun sier at FN må lytte til kvinnene i feltet og sivilsamfunnet når vi nå skal jobbe med å videreutvikle tusenårsmålene. BRAC mener at løsningen ligger hos de fattige. Ved å organisere seg på et lokalt nivå, gir man de fattige større mulighet til å være endringsaktører. BRAC mener at man bør ha et helhetlig bilde på utvikling, og de jobber derfor både med å styrke kvinners sosiale og økonomiske situasjon.

Tory Watts fra CHANGE understreker, i likhet med Ochieng, at mål nummer 3 er kjernen til alle de utfordringene vi ser knyttet til å nå tusenårsmålene.  Ved å fokusere på kjønn og kvinnenes stilling i samfunnet er sannsynligheten adskillig større for å oppnå også de andre tusenårsmålene.

Veien videre

I arbeidet med tusenårsmålene framover etterlyser Ochieng at kvinner, og særlig voldtektsofre, får tilgang til seksuelle og produktive helsetjenester. Hun ønsker at myndighetene skal bidra med ressurser i arbeidet for å hindre seksuell vold, og at de skal støtte kvinneorganisasjoner i arbeidet med å skaffe datamateriale og informasjon om seksuelle og reproduktive helserettigheter. Videre ønsker hun å synliggjøre kvinner på alle nivåer i beslutningsprosesser, og at myndigheter skal jobbe sammen med sivilsamfunnet og lytte til deres erfaringer.

«Jeg ønsker at post-2015 revurderer metoder og kartlegger hvilke problemer vi faktisk står ovenfor», sier hun.  

Ochieng påpeker at det er sivilsamfunnet som burde veilede FN i det videre arbeidet med tusenårsmålene etter 2015.

 

LES: Linn Westmark (29) fra Fellesrådet for Afrika debuterer som FOKUS-stipendiat på CSW i New York.

Foto: FOKUS_kvinner (Flickr) / Oda Gilleberg