Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

UN WOMEN lanserer standpunkt for post-2015

UN Women position paper, June 2013

FNs kvinneorganisasjon, UN Women, presiserer i et notat at likestilling og kvinners rettigheter må bli et eget bærekraftmål etter år 2015

02.07.2013 Av: Oda Gilleberg

Tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000 utløper i 2015. Diskusjonen om hva som skal skje videre – om hvilke mål som skal videreføres, hvordan de kan forbedres, og hvilke nye mål som må inkluderes – er i full gang.

Da tusenårsmålene ble nedsatt i 2000 var det stor enighet om at mangel på likestilling undergraver utvikling. Mål nummer 3 - å styrke kvinners stilling - ble derfor inkludert, og kjønnsperspektivet ble også integrert i de andre sju målene. To år før tusenårsmålene opphører, er mye oppnådd, men det som skorter mest er likestilling og kvinners rettigheter. Den begrensede utviklingen på dette området forhindrer andre tusenårsmål i nå sitt fulle potensiale. Nå krever UN Women at likestilling og kvinners rettigheter løftes som et hovedmål i post-2015-prosessen.

I et notat publisert den 27. juni, presiserer UN Women at likestilling og kvinners rettigheter må bli et eget bærekraftmål også etter 2015, samt inkluderes i alle de andre målene. Beskjeden er at fattigdom kan ikke reduseres hvis ikke likestilling oppnås.

Les hele notatet her.

Tusenårsmålene har bidratt til utvikling og fattigdomsreduksjon, men på mange områder er resultatene ujevne. Noen av hovedutfordringene er fortsatt at mer enn 800 kvinner dør hver eneste dag i forbindelse med svangerskapsrelaterte komplikasjoner, at kvinner i gjennomsnitt tjener 10-30 prosent mindre enn menn, at kvinner er underrepresenterte som parlamentarikere, og at kvinner er overrepresentert i uformell arbeidssektor. Dessuten er vold mot kvinner et verdensomspennende problem som absolutt ikke har blitt godt nok adressert. Én av tre kvinner berøres av vold i løpet av livet.

UN Women understreker at nye bærekraftmål i større grad må ta tak i de strukturelle årsakene til ulikhet mellom kjønnene, det være voldspandemien, ulønnet omsorgsarbeid, eiendomsrettigheter og deltagelse i beslutningsprosesser. Et eget mål for likestilling må særlig fokusere på tre målområder: 1) Konkrete tiltak for å eliminere vold, og frykten for vold, mot kvinner; 2) Likestilling i fordelingen av kapasitet og funksjoner innen kunnskap, helse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, tilgang til ressurser og muligheter for landrettigheter og arbeid, og; 3) Likestilling innenfor beslutningsprosesser, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og i den private og offentlige sfære.

I tillegg må kjønnsperspektivet integreres i alle de andre prioriterte områdene på post-2015-agendaen. UN Women foreslår at hvert område må ha indikatorer som kan overvåkes slik at utvikling kan måles.