Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Norges prioriteringer under FNs 68. generalforsamling

Foto: UN Photo

FNs generalforsamling åpnes for 68. gang. Kvinners rettigheter og likestilling er ett av Norges mest prioriterte temaer for sesjonen, og planen er å bygge allianser med likesinnede

18.09.2013 Av: Magnus Holtfodt

Generalforsamlingen er det mest sentrale organet i FN. Her kan alle nasjoner komme til orde og bli hørt, uansett hva saken gjelder. Tirsdag 17. September åpnet FNs generalforsamlings 68. sesjon.

Norges delegasjon i New York vil bli ledet av statsminister Jens Stoltenberg. Utenriksminister Espen Barth Eide, Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås, og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen vil også delta under høynivåuken.

I 2015 utløper FNs Tusenårsmål, og innen den tid skal nye bærekraftmål for utvikling etableres. Et eget spesialarrangement for Tusenårsmålene vil derfor avvikles under årets generalforsmaling. Dette arrangementet vil være en av de mest sentrale programpostene for den norske delegasjonen. Norge vil også prioritere høynivåmøtet om nedsatt funksjonsevne og utvikling, samt Trygve Lie symposiet, der hatkriminalitet og hatefulle ytringer er tema. Det vil også bli avholdt et høynivåmøte om kjernefysisk nedrustning og en høynivådialog om migrasjon og utvikling.

Det er også bekreftet at den norske delegasjonen vil avholde et møte med giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC), samt andre bilaterale og multilaterale møter innenfor rammen av høynivåuken.

Overordnede prioriteringer for Norges deltagelse

Regjeringens overordnede prioriteringer for Norges arbeid i FN er nedfelt i regjerings- og stortingsdokumenter, særlig Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009–2013 (Soria Moria II),  den nylig lanserte stortingsmeldingene om norsk FN-politikk (Meld. St. 33 (2011–2012)) og Stortingsmeldingen om rettferdig fordeling (Meld. St. 25 (2012–2013)).

Disse dokumentene befester at menneskerettigheter, rettferdig fordeling og kvinners rettigheter og likestilling skal være gjennomgående i Norges utviklings- og utenrikspolitikk. Disse temaene er dermed også retningsgivende prioriteringer for Norge under høstens generalforsamling.

Les alle Norges prioriteringer for FNs generalforsamling her:

Særlig kvinners rettigheter og likestilling blir trukket frem som en norsk merkesak, og under årets generalforsamling vil særlig kvinners politiske og økonomiske deltakelse og makt bli prioritert av Norge.

I den nylige lanserte handlingsplanen Like rettigheter – like muligheter: Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, 2013-2015 legges premissene for hvordan Norge vil jobbe for å løfte om kvinners rettigheter og likestilling på den internasjonale agendaen.

I tillegg til å løfte likestilling som et mål i seg selv, ønsker Norge også å fremheve makroøkonomiske fordelene av likestilling.

Overgrep mot kvinner, kvinners rett til reproduktiv helse og avkriminalisering av abort vil stå sentralt i Norges arbeide. Dette er kontroversielle tema hvor Norge tradisjonelt har vært en pådriver for utvikling. I FN-fora er det nå økt press mot kvinners rettigheter og likestilling, særlig mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Noe man ikke minst har sett under den pågående Asiatiske Befolkningskonferansen (APPC),  hvor særlig Russland, men også Iran og Malaysia, har gitt sterkt uttrykk for at ordbruk om seksuelle rettigheter ikke er akseptabelt for dem, og at de heller ikke ønsker noen endringer i handlingsplanen fra Kairo som skal evalueres neste år.

For å møte utfordringen med framveksten av stater som samarbeider for å fremme «tradisjonelle verdier» istedenfor universelle menneskerettigheter, vil Norge vil arbeide systematisk blant annet ved å bygge nye allianser, og Norge ønsker gjerne å ta en lederrolle innen FN i kampen for kvinners rettigheter.

Norge vil fortsette som styremedlem i UN Women hvor de er en av de største finansielle bidragsyterne, hvor de vil støtte opp om UN Womens normgivende rolle internasjonalt, samtidig som de vil jobbe for at likestilling integreres også i utviklingsarbeidet til FNs fond, programmer og særorganisasjoner.

Fred og sikkerhet

Norge vil videreføre sitt engasjement for å styrke FNs evne til å forebygge og bilegge væpnede konflikter, samt fremme langsiktig fredsbygging gjennom FN-ledede operasjoner. Kjønnsperspektivet skal være tydelig i norsk fredsarbeid og kvinners deltakelse i fredsmekling og ved konsolidering av fredsprosesser skal fremheves. Norge skal videreføre sitt engasjement for å fremme Sikkerhetsrådets resolusjoner og tematiske debatter om kvinner, fred og sikkerhet, seksualisert vold, barn i væpnet konflikt og beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, i tillegg til sitt engasjement for ansvaret for å beskytte («Responsibility to Protect», R2P).

Nye globale utviklingsmål

FN vil utarbeide et nytt sett globale utviklingsmål etter 2015 der bærekraftig utvikling og menneskerettigheter vil være gjennomgående hensyn. Her vil Norge særlig satse på rettferdig fordeling og redusert ulikhet, kvinners rettigheter og likestilling, global helse, klimavennlig energi og tilgang til energi. Reduksjon av barnedødelighet og fremme av mødrehelse, samt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, i tillegg til universell tilgang til helsetjenester. Norge vil ha fokus på fattigdomsbekjempelse og sårbare grupper. Personer med nedsatt funksjonsevne vil gis særskilt oppmerksomhet.

SE OGSÅ: Jenter og kvinners skjebne ligger på forhandlingsbordet

Oppfølgingen av FN-konferansen om bærekraftig utvikling (Rio +20) er en sentral del av arbeidet med nye globale utviklingsmål. Norge vil tilstrebe at arbeidet med bærekraftsmål, som finner sted i den åpne arbeidsgruppen for bærekraftsmål (OWG), samordnes med det øvrige arbeidet, og at de nye utviklingsmålene ivaretar vedtaket fra Rio om at målene skal gjelde alle land. Norge vil videre bidra aktivt til at det utvikles nye mål som hver for seg gjenspeiler de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling (miljø, økonomisk og sosial utvikling). Norge vil også arbeide for at FNs nye høynivåforum for bærekraftig utvikling, som etter planen møtes for første gang i september 2013, blir et viktig instrument for å oppnå bærekraftig utvikling.

For mer informasjon om Generalforsamlingen, se her: http://snl.no/FNs_generalforsamling.