Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Høringsuttalelse om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS

Den 23. mars 2012 avholdt Utenriks- og forsvarskomiteen en åpen høring om Stortingsmelding nr. 11 - Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette innlegget ble holdt av Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS

26.03.2012

Vi takker for muligheten til å utdype innspill til Stortingsmeldingen om Global helse på vegne av følgende organisasjoner i SRHR-nettverket: FOKUS, CARE, Sex og politikk, Amnesty International, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Kvinnefronten.

SRHR-nettverket er et åpent nettverk og består av personer som i kraft av sin faglige stilling i akademia, frivillige - eller humanitære organisasjoner, aktivt bidrar til å fremme en global rettighetsbasert tilnærming til seksuell og reproduktiv helse.

Innledningsvis vil vi understreke at vi er klart enige i at kvinners rettigheter og helse er løftet opp som hovedprioritet i den nye Stortingsmeldingen. Vi er også fornøyd med at Stortingsmeldingen er tydelig på Norges engasjement innen global helse skal være forankret i menneskerettighetene og at relevante konvensjoner skal være førende.

Det er avgjørende at kampen for seksuelle og reproduktive rettigheter og helse tillegges vesentlig vekt i meldingen, og at seksualisert vold under og etter konflikt ses som en alvorlig helseutfordring. I tillegg mener vi det er viktig at koblingen gjøres til klimaendringer og konsekvensene det har i forhold til helse særlig for kvinner.

Seksuelle rettigheter omfatter menneskerettigheter som allerede er anerkjente i nasjonale lover, internasjonale menneskerettighets-instrumenter og samstemte erklæringer. De inkluderer alle menneskers rett til blant annet å få tilgang til best mulig seksuelle og reproduktive helsetjenester, seksualundervisning, respekt for kroppslig integritet, valgfrihet om man vil være seksuelt aktiv eller ikke, og fritt valg av partner.

Dessverre ser vi i en rekke sammenhenger – og kanskje særlig i FN-sammenheng – at det eksisterer betydelige motkrefter i spørsmål knyttet til kvinners- og unge menneskers seksualitet. Da jeg var til stede under årets møte i FNs kvinnekommisjon var dette nok en gang tydelig, med kontroverser rundt tilgang til abort, seksualopplæring for ungdom og tilgang på prevensjon samt i forhold til en generell utvanning av språk på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og på kvinner og likestilling. Motkreftene anført av land som bruker religion, koblet med anførsler til kultur og tradisjon. Det er viktig at Norge fortsetter å ha en tydelig stemme som forsvarer og støtter opp om oppnådde rettigheter og bidrar til å strekke oss lengre.

Oppfølging av Stortingsmeldingen må kobles opp mot pågående internasjonale prosesser, som Rio+20. Når verdens ledere og sivilt samfunn samles i Rio i juni blir det viktig at vi får til konkrete og handlingsorienterte resultater med blikk på fremtiden. Det må skje en erkjennelse av sammenkobling av internasjonale kriser i forhold til global økonomi, matmangel, klimaendringer, helse og energi. Kvinner utgjør 70 % av verdens aller fattigste og det er klar sammenheng mellom økonomi og tilgang til helsetjenester.

Forskning viser at kvinner rammes i større grad av klimaendringer enn menn, og at dette har tydelige og alvorlige helsekonsekvenser.
I tillegg vet vi at bruk av forurensende tradisjonelle kokekilder og åpen ild fører til 2 millioner dødsfall i året, I all hovedsak kvinner og barn. 

Meldingen sier mindre om volum og innbyrdes prioritering mellom de mange innsatsområdene.

På s. 9 står det at

Utgifter knyttet til tiltakene som drøftes i denne meldingen vil bli dekket innenfor    berørte departementers gjeldende budsjettrammer.

Det er også uklart hvor oppfølgingsansvaret for gjennomføringen av de ulike tiltakene skal ligge. Regjeringen må raskt utarbeide en handlingsplan
som følger stortingsmeldingen og som definerer en tidslinje, ansvaret for implementering og en økonomisk ramme for tiltakene.
Vi mener at en handlingsplan i forlengelsen av Stortingsmeldingen om Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken som synliggjør ansvarsforhold og budsjettmessige prioriteringer vil sikre gjennomføringen og oppfølgingen på en bedre måte. 

 

Takk.