Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

PRESSEMELDING: Kvinner og likestilling er den økonomisk svakeste pilaren i Regjeringens utviklingsbudsjett 2014

.
14.10.2013 Av: Gro Lindstad

Regjeringen fremhever fem hovedpilarer i utenriks- og utviklingspolitikken. Kvinner og likestilling er en av disse, og de fire andre skal også ha kvinne- og likestillingsaspektet innarbeidet. FOKUS vil gi ros til Regjeringen for at den over en årrekke har gitt løft til kvinner og likestilling, samtidig som vi kritiserer at økningen er svakere enn på andre områder.

Økonomisk er kvinne- og likestillingspilaren den svakeste. Samtidig med at utviklingsbudsjettet øker med ca.4 prosent, øker satsning på kvinner og likestilling over Kvinnebevilgningen med kun 2 prosent. Vi skulle gjerne sett at den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken også satte spor i budsjettet.

Det er mange gode intensjoner i budsjettet for 2014, men FOKUS savner konkretisering og en strategi for oppfyllelse av mange av målene. Det påpekes at vold mot kvinner er et stort og komplekst problem med mange alvorlige konsekvenser, men det gis ingen konkrete forslag på hvor norske midler skal settes inn. Norge er blant annet ikke bidragsyter til FNs Fond for bekjempelse av all vold mot kvinner. Den påtroppende regjeringen bør endre på dette og sørge for årlig bevilgning. Når det kuttes 50 millioner i bevilgningen til Afghanistan, fordi Afghanistan bl.a. ikke er god nok på kvinner og likestilling og arbeid for vold mot kvinner, bør en del av disse midlene gis til fondet for alternativ bruk i Afghanistan.

I budsjettproposisjonen er kvinne- og likestillingsperspektiv så godt som fraværende på områder som klima og miljø og næringsutvikling, og det sies noe generelt om viktigheten av å prioritere støtte til kvinnelige bønder, uten at det gis noen form for konkretisering. Skal vi få til bærekraftig utvikling må kvinne- og likestillingsperspektivet i mye større grad gjennomstrømme et helhetlig budsjett, med klare mål og strategier for faktiske bevilgninger og mulighet for resultatmåling.

I august 2013 lanserte de avtroppende utenriks- og utviklingsministrene en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2013-2015. I denne er hovedbeskjeden av likestilling er en hovedprioritet. Handlingsplanen er i svært liten grad trukket inn i budsjettet for 2014.

Med en påtroppende regjering som tydelig sier at det skal satses mer på næringsutvikling, er FOKUS’ klare oppfordring og utfordring at kvinne- og likestillingsperspektivet forankres tydelig i dette, og at Norfund får tydeligere krav til rapportering på dette feltet utover å telle antall kvinnelige ansatte.

I regjeringsplattformen til Høyre og FrP står det at det er behov for å styrke kvinneperspektivet i utviklingspolitikken. Det betyr at den nye regjeringen må ta grep for å øke midlene til dette området, formulere tydeligere strategier og resultatmål og sørge for at kvinner og likestilling blir mer synlig på alle tematiske områder i utviklings- og utenrikspolitikken. FOKUS, som norsk spisskompetanse på kvinner og likestilling og utvikling, står klar til å bidra i dette arbeidet.

 

Kontaktperson: Gro Lindstad
Tel: 950 54 587, Mail: gl@fokuskvinner.no