Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Økonomisk uavhengighet er forutsetning og mål på likestilling

Foto: FOKUS

Økonomisk uavhengighet er både en forutsetning for – og et mål på likestilling, sier FOKUS i sitt høringsnotat til Utenriks- og forsvarskomiteen om næringsutvikling, økonomi og likestilling.

14.12.2015

Mandag 14. desember deltok FOKUS på høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité om stortingsmeldingen «Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet». Her kan du lese hele høringsnotatet:

Høringsnotat til Utenriks- og forsvarskomiteens høring vedrørende Meld. St. 35 (2014 - 2015) Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Næringsutvikling, økonomi og likestilling

FOKUS- Forum for kvinner og utviklingsspørsmål takker for muligheten til å komme med innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens høring om Meld. St. 35 (2014-2015). Økonomisk uavhengighet er både en forutsetning for – og et mål på likestilling. Derfor er denne meldingen av stor interesse for oss.

Regjeringens satsing på næringsutvikling har potensial til å gi stort utbytte for kvinner. Mens kvinners rettigheter er betydelig forbedret på områder som utdanning og de siste årene, er ikke utviklingen like positiv for kvinners økonomiske deltakelse og rett til inntekt og eiendom. Kvinners deltakelse i arbeidslivet har stagnert på verdensbasis og faktisk gått tilbake siden 1990 i henhold til tall fra Verdensbanken.

FOKUS har gjort flere likestillingsanalyser av det norske utviklingsbudsjettet, og funnet at næringsutvikling er det budsjettområdet som er svakest på kvinner og likestilling, både i form av målformuleringer og rapportering. Norads evaluering av norsk likestillingsbistand fra i år, “Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation”, viser det samme. Mens likestilling er et av hovedmålene med utdanningsprogrammene, så skjer dette langt sjeldnere når det er snakk om økonomisk utvikling og handel.

Hvilke utfordringer opplever kvinner innen næringsutvikling?

Stortingsmeldingen gir en god analyse av situasjonen for mange kvinner i Sør uansett om vi snakker om hindringer for å komme inn i næringslivet eller utfordringer og diskriminering når man har fått seg en jobb eller etablert en virksomhet. Det er bra at regjeringen er tydelig på at det handler om å bekjempe strukturer og at man må jobbe bredt med å redusere både politiske, økonomiske, juridiske og sosiale hindringer for å fremme kvinners deltakelse i arbeidslivet.

FOKUS støtter regjeringens satsing på utdanning til jenter, men er opptatt av at dette må ses i en større sammenheng dersom man skal få kvinner inn i arbeidslivet og gjøre kvinner økonomisk uavhengige. En studie fra Verdensbanken viser at lover som setter restriksjoner på kvinners arbeidstid eller typer arbeid kvinner kan ta finnes i 100 land og helt klart begrenser kvinners sysselsettingsmuligheter.

Andre studier har pekt på at i land hvor kvinner har begrensede muligheter for å bevege seg utenfor hjemmet, blir kvinner sett på som mindre attraktive som arbeidstakere, selv når de er bedre kvalifisert enn mannlige søkere til en jobb. Dette synes vi at meldingen fanger opp på en god måte.

Politisk tilnærming og tiltak

FOKUS synes også det er bra at regjeringen understreker vilje til å ivareta kvinners rettigheter og likestilling som en integrert del av arbeidet med næringsutvikling (mainstreaming), samtidig som man vil støtte målrettet innsats for å redusere politiske, økonomiske, juridiske og andre strukturelle hindringer for kvinners deltakelse i arbeidslivet. Dessverre synes vi at det er nettopp det motsatte som skjer i meldingen. Kvinner ender opp i et eget underkapittel, men er lite synlige i meldingen for øvrig. Vi savner spor av hva regjeringen konkret vil gjøre for å fremme kvinners deltakelse og likestilling under hvert av satsningsområdene, som energi, landbruk og fiske.

Hvordan ønsker for eksempel regjeringen å inkludere kvinner i det nye programmet Fisk for utvikling?

I meldingen er kvinnene mer synlige i situasjonsbeskrivelsene enn i løsningene. Det er kvinner som tradisjonelt har hovedansvaret for å skaffe og tilberede mat til familien. Kvinner er i stor grad sysselsatt i oppdrettsnæringen og i uformell sektor knyttet til bearbeiding og salg av sjømat. Så langt er kvinnene stort sett fraværende i det regjeringen har presentert om Fisk for utvikling-programmet. I Mosambik støtter Norge et nytt fiskeriprogram hvor ett av målene er å øke kvinners deltakelse som økonomiske aktører i fiskeri- og akvakulturnæringen. Vi forventer at de samme målene med tilhørende aktiviteter gjennomsyrer alle deler av Fisk for utvikling-programmet.

Norfund er et av de viktigste virkemidlene for næringsutvikling som regjeringen har. FOKUS mener derfor at Norfund gar et særskilt ansvar for å løfte kvinners deltakelse. Dette støttes også i rapporten “Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)”, hvor det påpekes at likestilling ikke er systematisk inkludert i Norfunds investeringer og at dagens rapportering kun gir begrenset informasjon om effekten for kvinner av Norfunds investeringer.

Norfund rapporterer på hvor mange kvinner som er ansatt i selskapene hvor de har investert, men det blir sagt lite om hvilke forhold disse kvinnene jobber under. Tekstilindustrien er et eksempel på en bransje hvor det er høy andel kvinnelige ansatte, uten at disse arbeidsplassene bidrar til å fremme og endre kvinners økonomiske og sosiale stilling.

FOKUS mener derfor at Norfunds utviklingsbidrag styrkes gjennom tydeligere krav til kjønnsanalyse og -rapportering i deres investeringer.

Norfund skal følge ILOs kjernekonvensjoner, blant annet retten til lik lønn for likt arbeid. Da er det viktig at Norfund ikke bare rapporterer på andel kvinnelige ansatte, men på hva kvinner tjener sammenlignet med menn. Norfund rapporterer heller ikke systematisk på hva som har vært Norfunds bidrag til å øke kvinneandelen i selskapene hvor de har investert og skal utøve et aktivt eierskap, dette til tross for at likestilling er et aspekt som skal følges opp i alle Norfunds investeringer. FOKUS mener derfor at Norfunds utviklingsbidrag styrkes gjennom tydeligere krav til kjønnsanalyse og -rapportering i deres investeringer.

Stortingsmeldingen må ses i sammenheng med andre relevante dokumenter. I høst lanserte regjeringen sin handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Planen er en oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Basert på FNs prinsippene bør det kreves en obligatorisk og grundig aktsomhetsvurdering når selskaper søker støtte for å etablere seg i utviklingsland, hvor konsekvensene av investeringene på kvinners rettigheter og likestilling inngår.

Økt satsing på private aktører må også bety økt innsats for at disse opptrer ansvarlig og i henhold til akseptable standarder og det påpekes i meldingen at UD vil styrke sitt arbeid med veiledning knyttet til blant annet menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Kvinners menneskerettigheter og likestilling må selvsagt inngå her. Den tidligere nevnte evalueringen av norsk likestillingsbistand påpekte behov for økt kompetanse og kapasitet på likestilling i UD, både hjemme og ute og et økt fokus på skolering på tematikken vil være avgjørende for videre resultatoppnåelse.

Her kan du laste ned hele høringsnotatet

Fellesinnspill fra ForUM som FOKUS har sluttet seg til