Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Innspill til Utenrikskomiteens behandling av statsbudsjettet 2017

.

FOKUS deltar i dag på høring i Utenrikskomiteen. Se video fra høringen, og les vårt skriftlige innspill her

27.10.2016

Se video fra høringen her

Les FOKUS skriftlige innspill her

Høringsinnlegg Utenrikskomiteen om statsbudsjettet 2017

Dette budsjettforslaget følger opp den ferske handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken på flere områder: Det er en tydelig innsats for jenters utdanning og kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Og etableringen av handlingsprogrammet Likestilling for utvikling har potensial.

Men likestilling må gjennomsyre alle sektorer. Allerede uken etter at handlingsplanen ble lansert, ble nye støtteordninger for næringsutvikling, jobbskaping og yrkesutdanning presentert i Norad. Ingen av dem retter seg mot kvinner.

I en pågående utlysning, til Yrkesopplæring –Building skills for jobs – er det ingen synlighet av jenter og unge kvinner som en spesiell målgruppe, eller likestilling som et formål med ordningen, tross all eksisterende kunnskap om hvor kjønnsdelt yrkesopplæring er, både i Norge og ellers.

Næringsutvikling – som er et satsingsområde- mangler generelt et kjønnsperspektiv.    
Vi ber derfor komiteen formulere tydelige forventninger om at norske selskaper som får støtte via bistandsbudsjettet skal, ikke bare rapportere på kjønn, men også gjøre kjønnskonsekvensanalyser av virksomheten sin.

FOKUS har tilsvarende etterspurt kjønnsrapportering på klimafinansieringen. Regjeringen skriver selv at bare halvparten av prosjektene i den globale miljøfasiliteten (GEF) rapporterer på likestilling, og at det er rom for forbedringer. Det må følges opp aktivt.
Fra FOKUS’ side vil vi også understreke at kunnskap om gender mainstreaming må prioriteres i forvaltningen for at det skal bli et effektivt virkemiddel.

I fjorårets budsjettbehandling vedtok Utenrikskomiteen en enstemmig merknad der dere ba Regjeringen om å sikre at Norad blir gitt tilstrekkelige ressurser og får styrket sin faglige kapasitet på likestilling. I årets tildelingsbrev fra Utenriksdepartementet er dette ikke nevnt, og vi har ikke sett noe som tilsier at komiteens merknad har blitt fulgt opp i 2016.

I den humanitære politikken må Norge fortsette arbeidet med å inkludere kvinner i alle faser av kriser og konflikt.

Men når vi vet hvor store penger som går til militær innsats også over det norske statsbudsjettet, blir bevilgningene til fred og forsoning pinlig små. Konsekvensene av de kutt som er foretatt blir ikke nødvendigvis synlig umiddelbart, men på sikt kan det svekke kunnskap og kompetanse.

Minimum 15 % av støtten over denne posten bør dessuten øremerkes kvinners deltagelse, i tråd med anbefalingene fra den globale studien av implementering av Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Vi vet av erfaring hvor viktig det sivile samfunn er.
FOKUS har partnere som har vært involvert i fredsprosessen i Colombia, en prosess som er unik når det gjelder kvinners deltakelse og rolle. Etter at fredsavtalen ble avvist i folkeavstemningen, er det uhyre viktig at kvinnene og deres organisasjoner involveres også i neste runde. 

Til slutt: Vi ser ser at merknader til 2016-budsjettet fra deler av denne komiteen om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er lagt merke til og at regjeringens forslag denne gangen er tydeligere og mer offensivt på områder, også det som gjelder arbeid for trygge og lovlige aborter. For øvrig har FOKUS sluttet seg til høringsnotatet fra SRHR-nettverket. Vi stiller oss også bak innspill fra RORG om infostøtten og fra UN Women, som FOKUS samarbeider tett med.