Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Etterlyser likestillingsperspektiv på flyktningkrisen

.

Vi savner mer om tematikken kvinner på flukt i den nye stortingsmeldingen om likestilling. Dette påpekte FOKUS under høringen i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

12.01.2016

12. januar deltok på komitéhøring i Stortinget om den nye stortingsmeldingen "Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn." Her kan du lese høringsuttalelsene til FOKUS:

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål takker for muligheten til å delta på dagens høring.

FOKUS’ mandat er først og fremst knyttet til internasjonale kvinnespørsmål og vi er glade for at det i meldingen slås fast at regjeringen vil videreføre engasjementet for likestilling og kvinners rettigheter i utenriks- og bistandspolitikken, og at dette er en type arbeid som tar tid og krever systematisk innsats.

Samtidig er ikke det internasjonale frakoblet det nasjonale og vi støtter regjeringen i at gode likestillingsresultater nasjonalt er viktig for å bli lyttet til internasjonalt. Meldingen har da også et eget kapittel om Norges internasjonale likestillingsarbeid. Det er viktig å huske at ansvaret for oppfølging og koordinering av FNs Kvinnekommisjons møter og norske forpliktelser knyttet til FNs Kvinnekonvensjon ligger hos BLD.

I fjor høst gav også flyktningsituasjonen et godt eksempel på hvor tett Norge er koblet på det som skjer i resten av verden. Kvinner på flukt er en ekstremt utsatt gruppe. Vi vet at kvinner utsettes for vold og overgrep og at det må iverksettes spesielle og målrettede tiltak. Det gjelder både i nærområdene, mens kvinner og jenter er på flukt og når de kommer til flyktningmottak i ulike land. Når mottaksapparatet er så overbelastet både hjemme og ute, vil man lett senke standarden for kvalitet. Det er viktig at dette ikke gjelder beskyttelse av kvinner og barns rettigheter.

Dette er imidlertid et perspektiv som i stor grad er utelatt fra meldingen og FOKUS mener det er viktig med et forsterket fokus på tematikken kvinner på flukt. Det bør foretas en gjennomgang av hvordan man har håndtert kvinners situasjon i den ekstreme perioden vi er inne i og skisseres konkrete tiltak rettet mot kvinner både nasjonalt og internasjonalt.

FOKUS har vært bekymret for det vi opplevde som en uklar ordbruk fra regjeringen på tematikken kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse (SRHR) i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Norges rolle som forsvarer av og pådriver for seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er av stor betydning i møte med tradisjoner og normer som begrenser kvinners frihet på dette området Det er derfor svært positivt at det i Likestillingsmeldingen understrekes at regjeringen vil «arbeide for internasjonal aksept for seksuelle rettigheter og rett til abort».

Det er spennende at regjeringen vil støtte utvikling og iverksetting av tiltak der en tilbyr en kombinasjon av utdannings- og helsetjenester og FOKUS foreslår at en kunnskapsbasert seksualundervisning for ungdom må inngå som ett av tiltakene som nå utvikles.

Fokuset på ungdom er tydelig i regjeringens innsats på tematikken vold mot kvinner, hvor kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse står i fokus. Vi vil imidlertid utfordre regjeringen på denne innsnevringen og understreke viktigheten av å bekjempe vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner henger også sammen med kvinners muligheter til å realisere andre rettigheter, som muligheten til å skaffe seg arbeid.  Det er videre en tematikk vi kjenner godt fra Norge, hvor vi ikke sitter på alle svarene, men allikevel vil ha erfaringer det er verdt å ha med seg i det internasjonale arbeidet. Det har vært vanskelig å få en oversikt over regjeringens arbeid på tematikken vold mot kvinner og bruken av midler til dette og Familie- og kulturkomiteen bør be om at Stortinget forelegges en rapport for dette arbeidet.

FOKUS støtter regjeringens prioritering av kvinners økonomiske rettigheter. Tilgang på arbeid og inntekt for kvinner er viktig for å bekjempe fattigdom og fremme utvikling og likestilling. Støtte til næringsutvikling må imidlertid innrettes slik at menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og kvinners rettigheter ivaretas og styrkes. Det må planlegges for og rapporteres på kjønn når støtten rulles ut. 
Fjorårets evaluering av norsk likestillingsbistand, “Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation” påpeker imidlertid et betydelig behov for økt kompetanse på likestilling og kvinners rettigheter, spesielt innen sektorer som er viktige for å realisere kvinners økonomiske rettigheter, som energi, landbruk, klima og privat sektor, områder som tradisjonelt sett ikke har en sterk likestillingskomponent. Kompetansen og kapasiteten på tematikken likestilling og kvinners deltakelse må derfor økes hos både Norad og UD.

Såkalt mainstreaming av kvinner og likestilling kan være en krevende øvelse, men en helt nødvendig øvelse dersom vi skal lykkes med å løfte kvinner og likestilling inn i de store sektorene og ikke redusere kvinners rettigheter til å handle om isolerte, små prosjekter.
De nye bærekraftsmålene eller utviklingsmålene gjelder både i Norge og for Norges internasjonale arbeid. I disse målene ligger det både et eget mål for likestilling og en poengtering av at likestilling skal være en integrert del av de andre målene («mainstreames»).  Stortingsmeldingen slår fast at regjeringen vil «arbeide for gjennomføring av de nye utviklingsmålene» og FOKUS foreslår at Familie- og kulturkomiteen ber om at regjeringen framlegger en plan for hvordan dette skal gjøres i praksis og hvor det tydelig framgår hvordan man ser for seg å inkludere (mainstreame) kvinner inn i de store sektorene.

Dette vil også være en måte å forsikre seg om samstemthet i norsk likestillingspolitikk både nasjonalt og internasjonalt og en oppfølging av Familie- og kulturkomiteens ansvar for å følge opp forpliktelsene som Kvinnekonvensjonen pålegger Norge.