Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Etterlyser tydeligere kvinneprofil i statsbudsjettet

Gro Lindstad på høring på Stortinget.

Næringsutvikling og klima må få en tydeligere kvinneprofil. Dette understreker FOKUS i sitt innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av regjeringens forslag til statsbudsjett.

20.10.2015

Tirsdag 20. oktober deltok FOKUS på Utenriks- og forsvarskomiteens høring i forbindelse med behandlingen av forslag til statsbudsjettet for 2016.

Her er innspillet til FOKUS:
Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av forslag til statsbudsjett for 2016 FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) leverer med dette sine innspill til statsbudsjettet for 2016.

Vi merker oss at kvinners rettigheter og likestilling er kommet tilbake som prioritet, og støtter intensjonene om å gjennomgående innarbeide kvinners rettigheter i utviklingspolitikken. Det er likevel nødvendig at dette adresseres eksplisitt for å sikre reell oppfølging på alle områder og større samstemthet. Det betyr at styrkingen av humanitær innsats for å møte flyktningkrisen tydelig må ivareta kvinner, jenter og barns rettigheter og behov for beskyttelse. Dette betyr også at områder som får liten kvinnepolitisk oppmerksomhet, som næringsutvikling og klima, må få en tydeligere kvinneprofil.

Næringsutvikling

FOKUS er positive til satsingen på arbeidsplasser og lokalt næringsliv, men uten å sikre at denne fungerer omfordelende og at kvinner får ta større del i inntektsgivende virksomhet, vil man ikke lykkes.

Kap. 161 Næringsutvikling:
I Meld. St. 35 «Sammen om jobben – næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet» slås det fast at regjeringen vil «Ivareta kvinners rettigheter og likestilling som en integrert del av arbeidet med næringsutvikling. Etablere målrettet innsats for å redusere politiske, økonomiske, juridiske og andre strukturelle hindringer for kvinners aktive deltakelse i næringslivet».

Dessverre er det ikke mye spor av dette i statsbudsjettets kapittel 161. Rapporteringen for 2014 sier heller ingenting om hvordan man har jobbet for å fremme likestilling og kvinners deltakelse. FOKUS foreslår at det under prioriteringer for 2016 settes opp et eget punkt for hvordan man skal jobbe med å øke kvinners deltakelse i økonomisk virksomhet og at det rapporteres på dette i 2017. Norfund er et viktig instrument innen næringsutvikling for både enkelterpersoner og samfunn.


Gro Lindstad på høring i Stortinget.

FOKUS mener at Norfund må jobbe mer systematisk med å løfte kvinners deltakelse. Dette støttes også i rapporten Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund), hvor det påpekes “However, no systematic gender mainstreaming is conducted as part of the investment cycle. While case studies in this evaluation provide direct evidence of important local gender benefits no detailed conclusions on gender effectiveness can be drawn”. Det bør stilles eksplisitte krav til Norfund om å ha et kvinne- og likestillingsperspektiv i alt de foretar seg.

Klima og miljø

FNs medlemsland erkjenner at man må inkludere kvinner i framtidige aktiviteter dersom bærekraftsmålene på klima og miljø skal nås. Vi ber komiteen sikre at mekanismer for at kvinner integreres i norske tiltak knyttet til klima, fornybar energi, forurensing, vann- og naturressursforvaltning.

Kap.166 Miljø og bærekraftig utvikling mv:
FOKUS’ analyser av tidligere års utviklingsbudsjett har avdekket at dette er et av kapitlene hvor minst andel av midlene går til å fremme kvinners deltakelse og likestilling. Funnene våre bekreftes også av rapporten Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation. Bedring av luftkvalitet og støtte til rene kokeovner er viktig for å forbedre kvinners og barns helse. Men kvinners deltakelse må ikke reduseres til tradisjonelle «kvinneoppgaver». Kvinner må inkluderes i beslutningsprosesser knyttet til miljø og bærekraftig utvikling og få samme tilgang på ny kunnskap, informasjon og ressurser som menn. Miljøfondet Global Environment Facility (GEF) blir trukket fram som et eksempel på en aktør som fokuserer på likestilling og hvor nærmere halvparten av fondets prosjekter inneholder konkrete tiltak for kvinner. FOKUS ser ingen grunn til at Norge ikke skal stille tilsvarende krav til andre aktører som mottar støtte over kap 166, som for eksempel FNs miljøprogram (UNEP).

Seksuelle og reproduktive rettigheter

Selv om kvinners rett til seksuell og reproduktiv helse er prioritert i forslaget til statsbudsjett for 2016, er FOKUS urolig for at språket rundt disse spørsmålene er svekket.

Kap. 168 Kvinners rettigheter og likestilling:
Målformuleringene til dette kapitlet er endret fra i fjor til i år. Mens man tidligere skrev om å «fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert trygge aborter», står det nå at målet er å «sikre jenters og kvinners seksuelle helse og reproduktive rettigheter». Denne endringen kan tolkes i retning av å svekke innsatsen for kvinners rettigheter som gjelder seksualitet, reproduktivitet og tilgang til trygge aborter. Her går regjeringen i motsatt retning av USA, som 15. september i år annonserte at de fra nå av vil gå over til å bruke begrepet «seksuelle rettigheter». (http://usun.state.gov/remarks/6831 ) . I den nylig lanserte Likestillingsmeldingen fremheves det at Norge skal «arbeidet for internasjonal aksept for seksuelle rettigheter og rett til abort». Vi håper derfor endringen i retorikk i Statsbudsjettet ikke uttrykker en bevisst politisk endring, og at dette blir ryddet opp i av komiteen.

FOKUS ser positivt på at regjeringen prioriterer jenters utdanning. Men når regjeringen foreslår å bruke store deler av likestillingsposten til å øremerke midler til jenters utdanning, innebærer det i realiteten et kutt i likestillingsarbeidet med 1/3. Satsingen på jenters utdanning må komme i tillegg og ikke tas av andre likestillingsformål.

Andre saker

FOKUS vil advare mot forslaget om å kutte i beløpet som går til organisasjonenes arbeid med å drive opplysningsarbeid om nord/sør- og utviklingsspørsmål (tidligere post 71). Det vil svekke sivilsamfunnets evne og mulighet til kunnskapsformidling og kritisk oppfølging av bl.a. forpliktelsene som ligger i bærekraftsmålene. Det er uforståelig at norske myndigheter i oppstarten av dette nye rammeverket ønsker å redusere norsk offentlig debatt og kunnskapsspredning om globale utviklingsspørsmål.

Krav om at også budsjettpostene under Programkategori 03.20 (Globale ordninger) skal være underlagt landkonsentrasjonen er foreslått også i år, selv om dette aktivt ble tatt ut i budsjettforhandlingene i fjor. Det uttalte målet om å bruke kompetansen og kapasiteten som de frivillige organisasjonene har i utviklingssamarbeidet må veie tyngre. FOKUS ber derfor komiteen sikre at sivilsamfunnsorganisasjonene fortsatt kan få støtte til arbeid der de har særlige fortrinn, selv om det ikke er definert som et geografisk fokusland i bistanden.